Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2316/GB, 20 oktober 2003, beroep
Uitspraakdatum:20-10-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/2316/GB

Betreft: [klager] datum: 20 oktober 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 7 oktober 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1956], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 1 oktober 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klager bij beslissing van 1 oktober 2003 geselecteerd voor deelname aan een penitentiair programma (p.p.) met toepassing van elektronisch toezicht (e.t.) gedurende de gehele periode van dat p.p.

2. De ontvankelijkheid
Klager heeft op 3 oktober 2003 een beroepschrift, gericht tegen de beslissing van de selectiefunctionaris d.d. 1 oktober 2003, aan de Raad gezonden. Dat beroepschrift is op 7 oktober 2003 ontvangen. Op 7 oktober 2003 heeft klagereen bezwaarschrift ingediend bij de selectiefunctionaris, gericht tegen de selectiebeslissing van 1 oktober 2003. Tot heden heeft de selectiefunctionaris nog niet op dat bezwaarschrift beslist.

Op grond van het bepaalde in artikel 72, eerste lid, van de Pbw kan een gedetineerde in gevallen als het onderhavige beroep instellen tegen een beslissing van de selectiefunctionaris op het bezwaarschrift, voor zover dit betreft eengehele of gedeeltelijke ongegrondverklaring van het bezwaar. In dit geval heeft de selectiefunctionaris nog niet op het bezwaarschrift van klager beslist. Het beroep van klager moet daarom niet ontvankelijk worden verklaard.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep van klager niet-ontvankelijk.Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheidvan mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 20 oktober 2003

secretaris voorzitter

Naar boven