Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1031/GA, 21 oktober 2003, beroep
Uitspraakdatum:21-10-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1031/GA

betreft: [klager] datum: 21 oktober 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 23 april 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van, ingediend door mr. J.Serrarens, advocaat te Maastricht, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 4 april 2003 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught te Vught, welke uitspraak op 15 april 2003 aan klager en de directeur is verzonden,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouwe om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het niet voldoen aan verzoeken door medewerkers van de inrichtingsbibliotheek.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft reeds eerder geklaagd over de bibliotheekfaciliteiten. Bij de behandeling van het beroep met kenmerk 03/702/GA is door de directeur gesteld dat aan klager een groot aantal boeken zou zijn verstrekt. Hij heeft daartoeafschriften uit de administratie van de inrichtingsbibliotheek overgelegd. Klager stelt evenwel dat een groot aantal van de boeken waarvan wordt gezegd dat ze zouden zijn uitgereikt, hem nooit hebben bereikt. Daarnaast lijkt hetalsof er veel boeken zijn uitgereikt, maar klager verblijft inmiddels al vele jaren in de extra beveiligde inrichting (e.b.i.). Gelet op dat lange verblijf is het aanbod vrij gering.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Het beklag richt zich tegen het leveren van onvoldoende inspanningen door het personeel van de inrichtingsbibliotheek, welk handelen in dit geval aan de directeur kan worden toegerekend. Om die reden kan de beslissing van debeklagrechter niet in stand blijven en dient klager alsnog ontvankelijk te worden verklaard in zijn beklag.
Bij gelegenheid van de behandeling van het beroep met kenmerk 03/702/GA ter zitting d.d. 11 juli 2003, waarnaar de raadsvrouwe van klager verwijst, is door de directeur een aantal stukken overgelegd. Klager en de raadsvrouwe hebbenkennis genomen van die stukken en klager heeft aanmerkingen ten aanzien van die stukken gemaakt. Deze stukken zijn door klager in dit beroep ingebracht. Uit genoemde stukken blijkt van de werkzaamheden die door de medewerkers van deinrichtingsbibliotheek zijn verricht om de door klager gewenste literatuur aan hem ter beschikking te stellen. Hoewel de beroepscommissie begrijpt dat die werkzaamheden niet steeds tot het door klager gewenste resultaat hebbengeleid, kan niet worden gezegd dat door de medewerkers van de inrichtingsbibliotheek onvoldoende inspanningen zijn verricht. Hetgeen klager ten aanzien van die stukken heeft opgemerkt doet daaraan niet af. Om die reden dient hetbeklag ongegrond te worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 21 oktober 2003

secretaris voorzitter

Naar boven