Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1711/GA en 03/1805/GA, 13 oktober 2003, beroep
Uitspraakdatum:13-10-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1711/GA en 03/1805/GA

betreft: [klager] datum: 13 oktober 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 31 juli 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Rijnmond, locatie De IJssel te Krimpen aan den IJssel,

gericht tegen een uitspraak d.d. 24 juli 2003 van de beklagcommissie bij voormelde p.i., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

en van een beroepschrift van klager, gedateerd 31 juli 2003, dat op 5 augustus 2003 bij het secretariaat van de Raad is ingekomen,

eveneens gericht tegen de hiervoor genoemde uitspraak,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 15 september 2003, gehouden in de p.i. Amsterdam, zijn gehoord klager en de unit-directeur van de locatie De IJssel [...].

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft, voor zover in beroep van belang:
Het aanbod van televisiezenders, met name het daarbij ontbreken van V8.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De unit-directeur [...] heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het aanbod van televisiezenders betreft iedere zich in de p.i. bevindende gedetineerde. Klager is niet-ontvankelijk in zijn beklag. Het aanbod is in overleg met de gedeco vastgesteld. Het is de directie niet bekend dat er in andereinrichtingen 30 zenders zouden worden aangeboden. Een aantal van 17 wordt in De IJssel voldoende geacht. Een eventuele aanpassing binnen het beschikbare zenderpakket kan eenmaal per jaar na een onder te gedetineerden te houdenenquête plaatsvinden. Omdat ten tijde van deze klacht door de gedetineerden niet werd aangeven welke zender uit het pakket kon worden gehaald en er uitsluitend werd verzocht om V8 toe te voegen, heeft de wisseling van zenders watlanger geduurd.
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De beslissing om V8 toe te voegen is telkens uitgesteld. Inmiddels maakt V8 wel deel uit van het zenderpakket; uitbreiding is dus mogelijk. Eerst werd er gesteld dat de zenderuitbreiding niet mogelijk was in verband met vervuildegrond. Er kon geen kabel worden aangebracht. Vervolgens werd gesteld dat er een decoder nodig was van € 7.000,=. Het beklag is door de beklagcommissie onvolledig afgehandeld en verkeerd geïnterpreteerd.

3. De beoordeling
Ten aanzien van het beroep van de directeur overweegt de beroepscommissie het navolgende. Naar het oordeel van de beroepscommissie betreft het beklag geen individuele jegens klager genomen beslissing van de directeur ex artikel 60,eerste lid, Pbw. Dit maakt dat de beroepscommissie het beroep van de directeur gegrond zal verklaren, de beslissing van de beklagcommissie zal vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag zal verklaren.

Ten aanzien van het beroep van klager overweegt de beroepscommissie dat klager, wiens beklag gegrond is verklaard door de beklagcommissie, niet in beroep kan worden ontvangen, nu klager geen belang heeft bij dit beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep van de directeur gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag.

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.R. Meijeringh en mr. drs. A. Rook, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 13 oktober 2003

secretaris voorzitter

Naar boven