Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1905/GB, 20 oktober 2003, beroep
Uitspraakdatum:20-10-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/1905/GB

Betreft: [klager] datum: 20 oktober 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 21 augustus 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1981], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 augustus 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de afdeling voor psychologisch onvolwassenen Overmaze te Maastricht, hierna het jovo-h.v.b. Overmaze, ongegrondverklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 27 juni 2003 gedetineerd. Hij is vanuit het h.v.b. De Geerhorst te Sittard op 2 september 2003 overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. Overmaze.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht.
Klagers vriendin en dochter wonen in Ellecom, een plaats in de buurt van Arnhem. Klager heeft aangegeven graag in aanmerking te komen voor een h.v.b. in de buurt van Arnhem. Nu moet zijn bezoek 200 km reizen om hem te bezoeken. Ookin financieel opzicht is dit haast niet te doen voor zijn vriendin. Wanneer overplaatsing naar het h.v.b. Arnhem niet tot de mogelijkheden behoort, zou klager een overplaatsing naar het jovo-h.v.b. te Zutphen niet erg vinden. Deofficier van justitie heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen een horizontale overplaatsing naar Arnhem of Zutphen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Blijkens de indicatiestelling diende klager in het jovo-circuit te worden geplaatst. Bij plaatsing is het parket van insluiting, in klagers geval Maastricht, bepalend. Omdat in Maastricht een jovo-h.v.b. is, is hij daar geplaatst.Klager heeft aan dat hij overgeplaatst wil worden naar Arnhem of Zutphen. De selectiefunctionaris merkt hierover op dat eerst vonnis moet worden gewezen in klagers strafzaak. Wanneer dat het geval is, kan worden gekeken naar klagersvoorkeur, omdat er bijvoorbeeld in Zutphen een jovo-gevangenis is.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager zich niet richt tegen de jovo-indicatie, maar tegen de plaats waar hij zijn detentie moet ondergaan.

4.3. De ongegrondverklaring van klagers bezwaarschrift is niet in strijd met de wet.
De ongegrondverklaring is evenwel primair gebaseerd op het feit dat klager strafrechtelijk vervolgd wordt in het arrondissement Maastricht en dat hij daarom in dit arrondissement, waar een jovo-h.v.b. gevestigd is, geplaatst is. Alsniet door de selectiefunctionaris weersproken, is komen vast te staan dat het openbaar ministerie in Maastricht geen bezwaar heeft tegen een horizontale overplaatsing van klager naar Arnhem of Zutphen. Daarmee heeft de onderbouwing,zoals deze aan klager is meegedeeld, dat het arrondissement van vervolging leidend is voor plaatsing, in zoverre aan kracht verloren dat die motivering niet meer als voldoende kan worden aangemerkt. De beslissing dient derhalve teworden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie, waarbij zij aangetekend dat in tegenstelling tot in Arnhem, in Zutphen weleen jovo-h.v.b. gevestigd is.
Aan klager zal geen tegemoetkoming worden toegekend.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 20 oktober 2003

secretaris voorzitter

Naar boven