Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-328, 20 augustus 2018, beroep
Uitspraakdatum:20-08-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

nummer:          R-328

betreft: [klager]                       datum: 20 augustus 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J. Schepers, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 15 maart 2018 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Middelburg, betreffende het vertragen van klagers detentiefasering door zijn casemanager, en van de overige stukken, waaronder de uitspraak waartegen klager beroep heeft ingesteld, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Middelburg in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager en zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

De raadsman verzoekt namens klager hem in de gelegenheid te stellen het beroep nader mondeling toe te lichten. De beroepscommissie wijst dit verzoek af, nu zij zich op basis van de stukken voldoende ingelicht acht op het beroep te beslissen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De beoordeling

De beklagrechter heeft het beklag beoordeeld alsof het was gericht tegen de (vaststelling van de) einddatum van klagers detentie. Uit het beklagschrift blijkt dat het beklag feitelijk is gericht tegen het vertragen van klagers detentiefasering door handelen dan wel nalaten van zijn casemanager. In beklag en beroep wordt bovendien gesteld dat over de einddatum al een andere beklagprocedure liep. Nu de beklagrechter niet op het ingestelde beklag is ingegaan, zal het beroep gegrond worden verklaard en zal de zaak worden terugverwezen.

 

2.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en wijst het beklag ter inhoudelijke behandeling terug naar de beklagrechter dan wel de beklagcommissie.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, J. Schagen MA en mr. A. van Waarden, leden, in tegenwoordigheid van

P. de Vries, secretaris, op 20 augustus 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

Naar boven