Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-365, 6 augustus 2018, beroep
Uitspraakdatum:06-08-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         R-365

Betreft:            [klager]            datum: 6 augustus 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. H.M.S. Cremers, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 12 februari 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de locatie Sittard ongegrond verklaard.

 

2.         De feiten

Klager is sinds 29 juni 2015 gedetineerd. Hij verbleef in de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) van de locatie Ter Peel. Op 4 december 2017 is hij geplaatst in de gevangenis van de locatie Sittard.

 

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is teruggeplaatst in de gevangenis, omdat hij zich tijdens twee regimaire verloven niet aan de voorwaarden zou hebben gehouden. In het weekend van 11 november 2017 kon klager niet binnenkomen bij zijn moeder. De reclassering heeft toen toegestaan dat hij naar een ander adres ging. In het weekend van 24 november 2017 kreeg klager een epileptische aanval. Dit verstoorde gedurende het gehele weekend onder meer zijn tijdsbesef. Klager is in dat weekend opgenomen in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Hij heeft toen in het bijzijn van de artsen contact opgenomen met de reclassering. Die heeft hem gerustgesteld en de gelegenheid geboden het nodige onderzoek te laten doen. Het valt klager dus beide keren niet aan te rekenen dat hij zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden. Terugplaatsing is ten minste disproportioneel, mede gelet op klagers medische problematiek.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. De door de raadsvrouw geschetste scenario’s zijn in de beslissing op bezwaar al weerlegd. Op 13 november 2017 overtrad klager al bijna twee uur lang het locatiegebod, voordat hij contact opnam met de reclassering. Dat klager op 26 november 2017 in het ziekenhuis is opgenomen, is niet redengevend voor het feit dat klager op

24 november 2017 bijna vier uur lang het locatiegebod overtrad en vervolgens de nacht heeft doorgebracht op een niet-goedgekeurd verlofadres, waarna het GPS-signaal is uitgevallen en geen controle meer heeft kunnen plaatsvinden.

 

4.         De beoordeling

4.1.      Klager is vanuit de z.b.b.i. teruggeplaatst in de gevangenis, vanwege twee verkeerd verlopen regimaire verloven. De toedracht hiervan wordt betwist. De beroepscommissie stelt evenwel vast dat het onder 3.2. geschetste verloop van de incidenten steun vindt in het dossier. Bij de beoordeling van het beroep gaat zij daar dan ook van uit.

4.2.      Klager heeft kort na elkaar de voorwaarden van zijn regimaire verloven in aanzienlijke mate geschonden. Zo bleef hij eenmaal tot 00:50 en eenmaal tot 02:45 weg van zijn verlofadres, terwijl hij daar om 23:00 had moeten zijn, sliep hij bij zijn ex-vriendin en laadde hij de accu van zijn enkelband niet tijdig op. De beroepscommissie acht het daarbij niet aannemelijk dat klager door zijn medische gesteldheid in het weekend van zijn epileptische aanval per ongeluk tot 02:45 in het centrum van Eindhoven heeft verbleven. Hierbij komt nog dat de reclassering klager tijdens voornoemde incidenten telefonisch niet kon bereiken.

4.3.      Gelet op het voorgaande kan de bestreden beslissing niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

 

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, J.G.A. van den Brand en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van

P. de Vries, secretaris, op 6 augustus 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

Naar boven