Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-223, 28 augustus 2018, beroep
Uitspraakdatum:28-08-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          R-223

betreft: [Klager]           datum: 28 augustus 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 25 januari 2018 van de beklagcommissie bij de locatie Scheveningen, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 13 juli 2018, gehouden in het Justitieel Complex Zaanstad, is gehoord mevrouw […], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de locatie Scheveningen. Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorg gedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

           

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag betreft het feit dat de (tweede) controller van klagers Playstation door toedoen van Strijbosch defect is geraakt (SC-2017-000472).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.         De standpunten van klager en de directeur

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Eén van de controllers van klagers Playstation is defect en na verzegeling bij het BAD (binnenkomst afdeling delinquenten) in de fouillering beland. Daarvoor neemt klager zijn verantwoordelijkheid. De tweede controller is gekeurd en verzegeld en vervolgens naar klager gestuurd, maar deze bleek voor tachtig procent defect te zijn. Strijbosch heeft die controller niet als defect aangemerkt. Naar klagers weten werkte de controller naar behoren, totdat deze door Strijbosch is opengehaald. Klager houdt Strijbosch verantwoordelijk voor de defecte (tweede) controller.

De directeur heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Voor het verzegelen van (elektronische) voorwerpen maakt de inrichting gebruik van de diensten van de firma Strijbosch. Het verzegelen van dergelijke voorwerpen geschiedt op risico van de gedetineerde. Dat staat in de huisregels en wordt met de gedetineerde besproken, waarvoor hij ook tekent. Aan het (laten) verzegelen van elektronische voorwerpen zijn nu eenmaal risico’s verbonden. 

 

3.         De beoordeling

Klager heeft twee controllers van een Playstation ingevoerd, die ter verzegeling aan de firma Strijbosch zijn aangeboden, en beklaagt zich over het defect van de tweede controller, waarvoor hij Strijbosch verantwoordelijk houdt. De beroepscommissie stelt voorop dat een gedetineerde in beginsel het risico voor schade aan door hem ingevoerde voorwerpen draagt. Slechts in bijzondere omstandigheden kan het risico op de inrichting overgaan. Nu naar aanleiding van de stukken in het dossier en het verhandelde ter zitting niet is gebleken dat het defect aan de (tweede) controller door toedoen van de firma Strijbosch is ontstaan, zal het beroep ongegrond worden verklaard.

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van de gronden.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, J.G.A. van den Brand en U.P. Burke, leden, in tegenwoordigheid van Y.L.F. Schuren, secretaris, op 28 augustus 2018.

 

 

 

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

Naar boven