Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-184, 18 juni 2018, beroep
Uitspraakdatum:18-06-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          R-184

betreft: [Klager]           datum: 18 juni 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.W. Bouwman, namens

[Klager], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 7 februari 2018 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 18 mei 2018, gehouden in het Justitieel Complex Zaanstad, is gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. M.W. Bouwman. De directeur van de p.i. Krimpen aan den IJssel heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

     

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag betreft de plaatsing van klager in het basisregime gedurende zes weken na zijn overplaatsing vanuit de p.i. Vught naar de p.i. Krimpen aan den IJssel, voordat in het MDO een eventuele promotie werd besproken (IJ-2017-001278). De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van klager en de directeur

Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager is overgeplaatst naar p.i. Krimpen aan den IJssel. Tijdens de overplaatsing heeft de p.i. geen informatie opgevraagd over het gedrag van klager. Klager moest zich weer opnieuw bewijzen, waardoor zijn motivatie is gedaald. Klager zat lang, zes maanden, op de beheersproblematische gedetineerden (BPG) afdeling in Vught. Het hele systeem met “kleuren” wordt daar niet toegepast. Klager mocht vanwege zijn goede gedrag uit de BPG. Klager heeft ook nooit een diciplinaire sraf opgelegd gekregen. De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt schriftelijk toegelicht. De directeur sluit zich aan bij het verweer zoals dat in verweerschrift is opgenomen.

3.         De beoordeling

Ingevolge het bepaalde in artikel 1, onder j en k, juncto artikel 1d, tweede lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna: de Regeling), heeft een gedetineerde (alleen) aanspraak op promotie, als hij op alle onderdelen van goed gedrag gedurende een periode van zes weken positief scoort. Uit RSJ 28 november 2016, 16/2548/GA volgt dat de directeur bij zijn beslissing een gedetineerde bij binnenkomst in een gevangenis in een plus- of basisprogramma te plaatsen, de detentieduur en het gedrag in een vorige inrichting, al dan niet een gevangenis, dient te betrekken.

Noch uit het dossier noch ter zitting is afdoende gebleken dat de directeur klagers goede gedrag in de BPG heeft betrokken bij zijn beslissing klager bij binnenkomst voor de duur van zes weken in het basisprogramma te plaatsen. Gelet hierop heeft de directeur de bestreden beslissing in redelijkheid niet kunnen nemen.

Gezien het vorenstaande zal de beroepscommissie het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog gegrond verklaren. Nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing niet meer ongedaan zijn te maken, acht de beroepscommissie termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming. Zij zal de hoogte daarvan vaststellen op € 30,=.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.

Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 30,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. drs. J.P. Meesters, leden, in tegenwoordigheid van mr. A. de Groot, secretaris, op 18 juni 2018.

 

      

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

Naar boven