Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-63, 21 augustus 2018, beroep
Uitspraakdatum:21-08-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          R-63

betreft: [Klager]           datum: 21 augustus 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van [Klager], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 1 december 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting Vught, betreffende de omstandigheid dat klager ondanks herhaalde verzoeken wordt geweigerd inzage te verkrijgen in zijn penitentiair dossier en stukken van de psycholoog (VU 2017/001641), alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van bovengenoemde inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De beoordeling

Niet is gebleken dat klager is geweigerd inzage te verkrijgen in zijn penitentiair dossier alsmede de door hem opgevraagde stukken van de psycholoog, nadat hij op 1 augustus 2017, 8 augustus 2017 en 17 augustus 2017 daartoe een verzoekbriefje heeft ingediend.

Er is dan ook geen sprake van een beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid Pbw. De uitspraak van de beklagrechter zal daarom worden vernietigd en klager zal alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beklag.

2.         De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, J. Schagen MA en mr. A. van Waarden, leden, in tegenwoordigheid van mr. A. de Groot, secretaris, op 21 augustus 2018.

 

                                  

 

            secretaris         voorzitter

Naar boven