Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2071/GV, 9 oktober 2003, beroep
Uitspraakdatum:09-10-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/2071/GB

Betreft: [klager] datum: 9 oktober 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 2 september 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1966], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 20 augustus 2003 genomen en op 28 augustus 2003 door klaagster ontvangen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klaagster gericht tegen de beslissing haar niet over te plaatsen naar een beperkt beveiligde inrichting ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klaagster is sedert 2 augustus 2002 gedetineerd. Op 29 juli 2003 is zij overgeplaatst naar de locatie Nieuwersluis te Utrecht, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

2.2. Klaagster ondergaat een gevangenisstraf van 20 maanden onvoorwaardelijk met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 6 december 2002. Aansluitend dient zij een straf van 12 maanden te ondergaan. Dewettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 28 april 2004. Aansluitend dient zij eventueel een subsidiaire hechtenis van 6 dagen en 10 keer 7 dagen gijzeling op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhavingverkeersvoorschriften te ondergaan.

3. De ontvankelijkheid
Artikel 72, eerste lid, PBW stelt beroep open tegen de afwijzing van een verzoek tot overplaatsing als bedoeld in artikel 18 PBW. De beroepscommissie kent als vaste lijn in de jurisprudentie dat slechts sprake is van een verzoek alshier bedoeld als de gedetineerde en/of diens raadsman zich rechtstreeks tot de selectiefunctionaris wendt met een verzoek tot overplaatsing. Een in het selectieadvies van de inrichting omschreven verzoek van de gedetineerde kan nietals zodanig gelden. De wet stelt geen bezwaar en beroep open tegen een beslissing tot niet-plaatsing van een gedetineerde in een bepaalde inrichting, als deze beslissing niet genomen is op een verzoek als bedoeld in artikel 18 PBW.De afwijzende beslissing van de selectiefunctionaris op een in het selectieadvies van de inrichting omschreven verzoek van een gedetineerde tot overplaatsing is, nu de wet hiertegen geen bezwaar en beroep openstelt, een niet voorbezwaar en beroep vatbare beslissing. De bestreden beslissing dient derhalve te worden vernietigd en klaagster zal alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in haar bezwaar.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de bestreden beslissing en verklaart klaagster alsnog niet-ontvankelijk in haar bezwaar.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 9 oktober 2003

secretaris voorzitter

Naar boven