Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 18/0842/GB, 18 juli 2018, beroep
Uitspraakdatum:18-07-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         18/842/GB

Betreft:            […]      datum: 18 juli 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. K.C. van Hoogmoed, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 26 februari 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

.Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Zwaag ongegrond verklaard.

2.         De feiten

Klager is sinds 1 juni 2012 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de p.i. Zwolle. Bij beslissing van 8 januari 2018 is klager overgeplaatst naar de p.i. Zwaag, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt. Op 21 februari 2018 is klager geplaatst in de afdeling voor Beheersproblematische Gedetineerden (de BPG-afdeling) van de p.i. Vught. Op 9 april 2018 is hij in het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Kijvelanden te Poortugaal geplaatst.

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. In de p.i. Zwolle was geen sprake van een onhoudbare situatie. Klager is dus ten onrechte overgeplaatst naar de p.i. Zwaag. Klager betwist dat hij op 3 januari 2018 (ernstig) dreigend heeft gesproken. Dit blijkt ook niet uit het verslag van de disciplinaire straf. De medewerkster heeft slechts een dreigende toon ervaren, maar dat is een subjectieve waarneming. Dit geldt ook voor 30 november 2017. Namens klager is geschetst hoe het incident op 3 januari 2018 wel zou zijn verlopen. De selectiefunctionaris erkent dat geen sprake is geweest van een dreigement. In klagers penitentiair dossier staan voorts diverse straffen die hem feitelijk nooit zijn opgelegd. Dit betreft bijvoorbeeld een vermeende positieve urinecontrole van 23 mei 2017. De straffen die klager op 17 augustus 2017, 25 augustus 2017 en 5 december 2017 zijn opgelegd, zijn niet voor gedragingen die de orde, rust en veiligheid ernstig verstoren. Deze kunnen de bestreden beslissing dus niet dragen. Verzocht wordt aan klager een tegemoetkoming toe te kennen.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager heeft gedurende zijn verblijf in de p.i. Zwolle meermalen disciplinaire straffen gekregen. Op 30 november 2017 kwam klager dreigend af op de medewerker die klager confronteerde met een positieve urinecontrole. De situatie werd onveilig. Klager is op 1 december 2017 onder begeleiding van het Interne Bijstandsteam (IBT) in een strafcel geplaatst. Op 3 januari 2018 sprak klager een medewerkster op dreigende toon aan. Hij deed obscene voorstellen, probeerde de sleutelketting van de medewerkster te pakken, duwde een computer om en schopte tegen een detectiepoort. Het IBT heeft klager in een afzonderingscel geplaatst. Voornoemde gedragingen brengen de orde, rust en veiligheid in de inrichting in gevaar. Een positieve urinecontrole tast de orde, rust en veiligheid in de inrichting in beginsel niet aan. Het kan dus in het midden blijven of klager op 23 mei 2017 een (disciplinaire straf voor een) positieve urinecontrole heeft gehad. Van de door klager betwiste vernielingen hebben de betrokken medewerkers op ambtseed rapporten opgemaakt. Die wegen zwaarder dan klagers enkele ontkenningen.

4.         De beoordeling

4.1.      Klager is op 21 februari 2018 in de BPG-afdeling van de p.i. Vught geplaatst en verblijft thans in het FPC de Kijvelanden. In beginsel zou hij daarom niet-ontvankelijk moeten worden verklaard in zijn beroep, omdat daarmee het belang aan zijn beroep is komen te ontvallen. Nu in beroep echter is verzocht aan klager een tegemoetkoming toe te kennen, zal de beroepscommissie het beroep alsnog inhoudelijk beoordelen.

4.2.      De gevangenis van de p.i. Zwaag is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.3.      Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kon in een gevangenis met een regime van beperkte gemeenschap worden geplaatst.

4.4.      Klager voert in beroep aan dat zijn gedrag niet van een zodanige aard is dat dit een overplaatsing kan rechtvaardigen. De beroepscommissie heeft geen reden te twijfelen aan de beschrijving van klager in het selectieadvies van de directeur van de p.i. Zwolle. Hieruit komt naar voren dat klager zich meermaals dreigend heeft opgesteld naar het inrichtingspersoneel en fysiek geweld tegen voorwerpen in de inrichting niet schuwt. Op 30 november 2017 en 3 januari 2018 is klager naar aanleiding van dergelijke incidenten disciplinair gestraft. Klagers dreiging was kennelijk van dien aard dat het IBT tot tweemaal toe moest worden ingeschakeld om de veiligheid van het personeel te kunnen garanderen.

4.5.      Gelet op het voorgaande, is het aannemelijk dat klager de orde, rust en veiligheid binnen de p.i. Zwolle dusdanig heeft verstoord dat zijn overplaatsing noodzakelijk was. Daarbij merkt de beroepscommissie op dat de selectiefunctionaris in beginsel mag vertrouwen op de inhoud van het selectieadvies van de directeur en van de door de selectiefunctionaris overgelegde rapporten van het personeel. De enkele betwisting van klager vindt geen steun in de stukken. De bestreden beslissing kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, dan ook niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep is dus ongegrond.

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van P. de Vries, secretaris, op 18 juli 2018.

            secretaris         voorzitter

 

Naar boven