Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1026/GA, 10 oktober 2003, beroep
Uitspraakdatum:10-10-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1026/GA

betreft: [klager] datum: 10 oktober 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 23 april 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.Serrarens, advocate te Maastricht, namens

[...], verder te noemen klager,
en van een op 23 april 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 4 april 2003 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught te Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouwe om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft een technisch gebrek in de verblijfsruimte (airconditioning) op 2,3 en 4 januari 2003.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Het beklag betreft het feit dat de luchtverversingsinstallatie (airco) in klagers cel op de in het klaagschrift genoemde data niet goed functioneerde. Hierdoor heeft klager fysieke klachten gekregen. Klager is er van overtuigd datdoor de directeur onvoldoende moeite wordt gedaan om de problemen met de airco te verhelpen. Daarnaast bagatelliseert de directeur de ernst van de ten gevolge van de defecte airco bij klager ontstane klachten. Nu klagers gezondheidgevaar loopt tengevolge van het niet voldoen aan zijn zorgplicht door de directeur verzoekt klager de beroepscommissie om het beklag gegrond te verklaren.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Het beklag heeft betrekking op een technisch gebrek aan/in klagers verblijfsruimte dan wel het niet (tijdig) zorg dragen voor herstel van dat gebrek, op door klager in het klaagschrift genoemde data. Nu de klacht naar het oordeelvan de beroepscommissie evenwel niet ziet op een beslissing van de directeur als bedoeld in artikel 60 van de Pbw, moet klager om die reden niet-ontvankelijk worden verklaard. Gelet daarop zal de beroepscommissie de uitspraak van debeklagcommissie in zoverre, met wijziging van de gronden, bevestigen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter, met wijziging van de gronden.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 10 oktober 2003

secretaris voorzitter

Naar boven