Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 18/1058/GA, 13 juni 2018, beroep
Uitspraakdatum:13-06-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          18/1058/GA

betreft: [klager]            datum: 13 juni 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. E.A. Breetveld, namens

[…], verder te noemen klager, gericht tegen een op 23 mei 2018 genomen beslissing van de directeur van het Penitentiair Psychiatrisch Centrum van de locatie Scheveningen, inhoudende dat klager wordt verplicht tot het ondergaan van een onvrijwillige geneeskundige behandeling als bedoeld in artikel 46d, aanhef en onder a, van de Pbw voor de duur van drie maanden, alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De beoordeling

Op grond van artikel 73, tweede lid, van de Pbw moet het beroepschrift worden ingediend uiterlijk op de zevende dag na die waarop de betrokkene kennis heeft gekregen van de beslissing waartegen hij beroep instelt. Een na afloop van deze termijn ingediend beroepschrift is niettemin ontvankelijk, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de gedetineerde in verzuim is geweest.

De uitspraak waarvan beroep is op 23 mei 2018 om 17:00 uur aan klager uitgereikt. Het door mr. E.A. Breetveld ingediende beroepschrift dateert van 31 mei 2018 en is op diezelfde dag op het secretariaat van de Raad ontvangen. Klagers raadsman stelt op 24 mei 2018 van de bestreden beslissing kennis te hebben gekregen en derhalve tijdig beroep te hebben ingesteld. Dit doet er echter niet aan af dat de bestreden beslissing op 23 mei 2018 aan klager is uitgereikt en op dat moment de termijn van zeven dagen is gestart waarbinnen beroep kan worden ingesteld.

Klager heeft, gelet op het vorenstaande, niet tijdig beroep ingesteld.

2.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van

M.G. Bikker, secretaris, op 13 juni 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

Naar boven