Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1707/GA, 6 oktober 2003, beroep
Uitspraakdatum:06-10-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1707/GA

betreft: [klager] datum: 6 oktober 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 29 juli 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 14 juli 2003 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught te Vught, betreffende
– voor zover in beroep van belang – de beslissing dat de beklagrechter, na de directeur te hebben gehoord, zal bepalen of enige tegemoetkoming aan klager geboden is,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Artikel 69 van de Pbw luidt, voor zover hier van belang:
"-1. Tegen de uitspraak van de beklagcommissie kunnen de directeur en klager beroep instellen door het indienen van een beroepschrift. Het met redenen omklede beroepschrift moet uiterlijk de zevende dag na die van de ontvangst vanhet afschrift van de uitspraak onderscheidenlijk na die van de mondelinge mededeling van de uitspraak worden ingediend."

Klagers beroep is gericht tegen de beslissing van de beklagrechter dat hij, na de directeur te hebben gehoord, zal bepalen of aan klager enige tegemoetkoming moet worden geboden. Die beslissing kan niet worden aangemerkt als eenuitspraak van de beklagcommissie als bedoeld in eerdergenoemd artikel 69 van de Pbw en klager kan daarom niet worden ontvangen in zijn beroep.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 6 oktober 2003

secretaris voorzitter

Naar boven