Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1854/SGB, 20 augustus 2003, schorsing
Uitspraakdatum:20-08-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/1854/SGB
Betreft: [klager] datum: 20 augustus 2003

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 19 augustus 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in het huis van bewaring (h.v.b.) de Boschpoort van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Breda te Breda.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 73, vierde lid, juncto artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris d.d. 16 juli 2003, tot plaatsing naar degevangenis Lelystad te Lelystad.

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van het bezwaarschrift d.d. 1 augustus 2003, de beslissing op het bezwaarschrift d.d. 7 augustus 2003, alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de selectiefunctionaris d.d. 20 augustus2003.

1. De beoordeling
Uit de inlichtingen van de selectiefunctionaris komt naar voren dat de selectiefunctionaris verzoeker bij beslissing d.d. 19 augustus 2003 alsnog heeft geselecteerd voor plaatsing in de locatie Maashegge, een inrichting met eenbeperkt beveiligingsniveau. Omdat voor de locatie Maashegge een wachtlijst geldt acht de selectiefunctionaris het wenselijk dat haar beslissing d.d. 16 juli 2003 vooralsnog, tot het moment dat plaatsing in de locatie Maashegge kanworden gerealiseerd, wordt gehandhaafd.

Nu de selectiefunctionaris verzoeker alsnog heeft geselecteerd voor een beperkt beveiligde inrichting, hetgeen verzoekers uitdrukkelijke wens is, heeft verzoeker geen belang meer bij een schorsing van de tenuitvoerlegging van debeslissing van de selectiefunctionaris om verzoeker te plaatsen in de gevangenis Lelystad. Schorsing van de tenuitvoerlegging van die beslissing zou immers tot gevolg hebben dat verzoeker in het h.v.b. de Boschpoort, een inrichtingmet een regime van beperkte gemeenschap, zou moeten verblijven tot het moment dat plaatsing in de locatie Maashegge kan worden gerealiseerd, terwijl in de gevangenis Lelystad een regime van algehele gemeenschap geldt. Het verzoekzal daarom worden afgewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. D.J. Dee, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris op 20 augustus 2003.

secretaris voorzitter

Naar boven