Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/4201/GA, 19 juni 2018, beroep
Uitspraakdatum:19-06-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          17/4201/GA

betreft: [klager]            datum: 19 juni 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. W.B.O van Soest, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 20 november 2017 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Groot Alphen, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van de tegemoetkoming

De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 15,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de halvering van klagers verlof, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven (AR-2017-619).

2.         De standpunten van klager en de directeur

Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering omdat deze niet volgens de geldende richtlijnen van de RSJ is. Klager verzoekt primair een tegemoetkoming van meer dan € 25,= nu hij bijzonder veel moeite heeft moeten doen om zijn gelijk te krijgen. Subsidiair verzoekt hij om een tegemoetkoming van € 25,=.

De directeur heeft zijn standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

3.         De beoordeling

De beroepscommissie kan zich niet verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Volgens vaste jurisprudentie wordt per gemist verlof een tegemoetkoming van € 50,= toegekend. De beroepscommissie ziet in het onderhavige geval geen aanleiding om van dit uitgangspunt af te wijken. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal – rekening houdend met het feit dat het in het onderhavige geval om een half gemist verlof gaat - een hogere tegemoetkoming vaststellen, namelijk € 25,=.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 25,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. C. van der Bas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van

mr. R. Smeijers, secretaris, op 19 juni 2018.

 

                           secretaris      voorzitter

 

 

Naar boven