Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2014/SGA, 4 september 2003, schorsing
Uitspraakdatum:04-09-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/2014/SGA

Betreft: [klager] datum: 4 september 2003

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 4 september 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de gevangenis Norgerhaven te Veenhuizen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde gevangenis d.d. 2 september 2003, inhoudende inperking van deopeningstijden van de soos met ingang van 8 september 2003.

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van het klaagschrift d.d. 2 september 2003 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 4 september 2003.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Verzoeker heeft het verzoek schriftelijk toegelicht en daarbij aangevoerd dat de opgegeven reden voor de bestreden beslissing, namelijk een toename van incidenten in de soos, een drogreden is. De incidenten waar sprake van zou zijnvonden op de leefafdelingen plaats. Verzoeker kan geen redenen bedenken waarom de soos overdag slechts twee uur open mag zijn.

Uit de inlichtingen van de directeur komt onder meer het volgende naar voren. De beslissing is genomen ten behoeve van de orde en veiligheid. Er was sprake van incidenten en onrust in de soos, op het buitenterrein waar gedetineerdenin gemeenschap kunnen verblijven en in de beslotenheid van de leefafdelingen. Er hebben zich situaties voorgedaan waarbij fysiek geweld aan de orde was. Als gevolg hiervan zijn gedetineerden disciplinair gestraft en voorgesteld vooroverplaatsing naar een inrichting met een passend regime. Bij nadere beschouwing bleek dat de incidenten zich vooral voordeden op plaatsen waar geen toezicht door het personeel werd uitgeoefend. Daarom is besloten om allegedetineerdenactiviteiten zo veel mogelijk plaats te laten vinden onder toezicht van het personeel. Als gevolg hiervan moeten de openingstijden van de soos aangepast worden om zodoende aanwezigheid van het personeel mogelijk temaken. Tijdens de sluitingstijd van de soos is het voor de gedetineerden die niet aan de arbeid en andere activiteiten deelnemen mogelijk in gemeenschap op het buitenterrein te verblijven en daarnaast op de eigen leefafdeling teverblijven met gedetineerden die daar zijn ingesloten.

2. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan wordenonderzocht en beslist.
Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is de beslissing van de directeur tot inperking van de openingstijden van de soos een voor alle gedetineerden geldende regeling. Ingevolge artikel 60, eerste lid, Pbw kan een gedetineerdebeklag doen bij de beklagcommissie over een hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing. In beginsel is derhalve geen beklag mogelijk tegen een voor alle gedetineerden geldende regeling.
Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. J.W.P. Verheugt, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 4 september 2003

secretaris voorzitter

Naar boven