Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1552/GB, 24 september 2003, beroep
Uitspraakdatum:24-09-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/1552/GB

Betreft: [klager] datum: 24 september 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 10 juli 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1981], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 26 juni 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de afdeling voor psychologisch onvolwassenen (hierna: jovo) Noordsingel (huis van bewaring) te Rotterdam ongegrondverklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 22 april 2003 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het huis van bewaring Demersluis te Amsterdam. Op 16 juli 2003 is hij overgeplaatst naar het de jovo-afdeling Noordsingel.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager wil graag in Demersluis blijven omdat daar veel oudere mensen verblijven. Hij kan hen bijvoorbeeld vragen stellen over politieke en andere dingen. Bij Noordsingel hebben ze veel minder ervaring, want ze zijn veel jonger danin Demersluis. Klager hoopt dat dit een goede reden is om hem in Demersluis te laten verblijven, en zo niet, dan wil hij graag horen wat dan wel een goede reden is om daar te blijven.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Uit klagers indicatiestelling bleek dat klager voor een plaatsing in het jovo-circuit in aanmerking komt. Klager is geselecteerd voor de jovo Noordsingel mede gezien het feit dat Rotterdam het parket van insluiting is. Uit destukken blijkt dat klager een onzekere man is die erg opziet tegen verandering van omgeving. Hij vreest het opnieuw moeten wennen aan een nieuwe omgeving. Een en ander blijkt ook uit het aan de Raad gerichte schrijven. Klager geeftdaarin aan dat hij nogal kwetsbaar en onzeker is. Dit pleit des te meer voor een plaatsing op een jovo-afdeling.

4. De beoordeling
Volgens artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden worden in inrichtingen of afdelingen voor bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst die ouder zijndan 17 jaar en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassenen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen, Ministerie van Justitie, DienstJustitiële Inrichtingen, augustus 2001, kan worden afgeleid dat psychologische onvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Daarbijkomt dat gedetineerden in de leeftijd van 16 tot (indicatief) 24 jaar zich in het algemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in een inrichtingvoor psychologisch onvolwassenen vindt indicatiestelling plaats.

De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden aanhef en onder b, qua leeftijd valt onder de categorie gedetineerden die in eenjovo-inrichting kunnen worden geplaatst. Voorts is uit klagers indicatiestelling gebleken dat hij first offender is en een tekortkoming heeft voor wat betreft opleiding en dit maakt dat hij eveneens voldoet aan het tweede criteriumvan artikel 16 van de Regeling. Het bestaan van die indicatiestelling blijkt uit de zich bij de stukken bevindende verzamelstaat, doch enige onderbouwing voor die indicatiestelling ontbreekt in de stukken. In ieder geval ontbrekengegevens over klagers opleiding. De nadere door de selectiefunctionaris gegeven motivering wordt niet door zich bij de stukken bevindende gegevens onderbouwd, terwijl klager bezwaar heeft tegen de plaatsing in het jovo-circuit.
De beslissing waarvan beroep is daarom onvoldoende met redenen omkleed.
Het beroep zal mitsdien gegrond worden verklaard. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Deberoepscommissie acht geen termen aanwezig voor toekenning van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 24 september 2003

secretaris voorzitter

Naar boven