Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/3202/GA, 13 juni 2018, beroep
Uitspraakdatum:13-06-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          17/3202/GA

betreft: [Klager]           datum: 13 juni 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Utrecht, locatie Nieuwersluis, gericht tegen een uitspraak van 21 september 2018 van de beklagcommissie bij de eerdergenoemde p.i., gegeven op een klacht van [Klager], verder te noemen klaagster, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 26 april 2018, gehouden in het Justitieel Complex Zaanstad, zijn gehoord […] en […], respectievelijk plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de p.i. Utrecht, locatie Nieuwersluis en juridisch medewerker bij eerdergenoemde p.i. Klaagster en haar raadsman hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag betreft het feit dat klaagster het niet eens is dat zij haar Xbox, die zij al tweeënhalfjaar op haar cel had, weer moet af staan (NS2017/0003).

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van de directeur en klaagster

Door en namens de directeur is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. In tegenstelling tot wat de beklagcommissie heeft overwogen, is er wel degelijk onderzoek gedaan naar de Xbox. Er is gebeld met de firma Strijbosch, de firma die alle elektrische apparaten controleert, om onderzoek uit te laten voeren naar de Xbox. Uit het onderzoek is gebleken dat de desbetreffende Xbox dvd’s kan afspelen en daarnaast beschikt over allerlei internetaansluitingen en USB-poorten. De firma Strijbosch heeft de p.i. voorts duidelijkheid gegeven omtrent de Xbox en medegedeeld  dat de Xbox die klaagster onder zich heeft, niet goed te beveiligen is. Het is niet toegestaan om een Xbox met zulke mogelijkheden voorhanden te hebben in de p.i. Dat het hebben van een Xbox is toegestaan door het vorige afdelingshoofd maakt dit niet anders. De directeur was van de toestemming en van het feit dat klaagster een Xbox op haar cel had niet op de hoogte. Toen duidelijk werd dat klaagster een Xbox op haar cel had, is er meteen opgetreden. Het afdelingshoofd mag niet zomaar iets toestaan, wat bij huisregels is verboden. De directeur moet bepalen of er toestemming verleend mag worden.

In de huisregels staat duidelijk dat apparatuur waar dvd’s mee kunnen worden afgespeeld niet zijn toegestaan. Deze regel geldt voor eenieder.

Klaagster stelt dat zij de Xbox alleen heeft gebruikt voor het afspelen van muziekcd’s. Ter compensatie voor het afnemen van de Xbox is haar een cd-speler aangeboden, maar die heeft zij geweigerd.

Klaagster heeft het gekregen van een andere gedetineerde. Het is niet toegestaan spullen van een andere gedetineerde over te nemen. Het maakt niet uit om wat voor goederen het gaat.

Klaagster heeft haar standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3.         De beoordeling

Klaagster is het er niet mee eens dat zij haar Xbox moet inleveren omdat zij deze al tweeënhalf jaar op haar cel had en daarvoor toestemming had gekregen van het toenmalig afdelingshoofd. Het betoog van klaagster slaagt niet. Daartoe overweegt de beroepscommissie dat op grond van artikel 4.5.1.1. onder e in samenhang met 4.5.1.2 van de Huisregels spelcomputerapparatuur met internettoebehoren of een USB-poort niet is toegestaan. De directeur heeft onbetwist gesteld dat de Xbox voorzien is van internetaansluitingen en USB-poorten. De directeur kan op verzoek toestemming geven andere dan in artikel 4.5.1.2. opgesomde voorwerpen toestaan. Nu niet de directeur maar het afdelingshoofd heeft ingestemd met het op cel houden van de Xbox kan klaagster aan deze toezegging geen geslaagd beroep doen op het vertrouwensbeginsel. De afdelingshoofd is immers niet de bevoegde autoriteit. Dat verzoekster de Xbox al geruime tijd op haar cel had, maakt dat niet anders. De directeur heeft in redelijkheid kunnen beslissen dat klaagster niet meer mag beschikken over de Xbox. De beroepscommissie betrekt mede in haar oordeel dat aan klaagster ter compensatie een cd-speler is aangeboden opdat klaagster alsnog de door haar gewenste muziek kan afspelen. Dat klaagster de cd-speler weigert, komt voor haar rekening.

Het beroep zal daarom gegrond worden verklaard.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M. Soffers, voorzitter, ing. M.J. Mulders en drs. M.J. Selnick Marzullo, leden, in tegenwoordigheid van mr. A. de Groot, secretaris, op 13 juni 2018.

          

            secretaris         voorzitter

 

 

Naar boven