Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/3196/GA, 21 juni 2018, beroep
Uitspraakdatum:21-06-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

nummer:          17/3196/GA

betreft: [Klager]           datum: 21 juni 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. B.J. de Pree, namens [Klager], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 12 september 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Almelo, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 26 april 2018, gehouden in het Justitieel Complex Zaanstad, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. M. de Reus. Voorts zijn verschenen […], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de p.i. Almelo en […], juridisch medewerker bij de p.i. Almelo. Als toehoorder was aanwezig […], stagiaire bij de p.i. Almelo.

Na de zitting heeft de beroepscommissie bepaald dat er een verslag van horen wordt opgemaakt, met daarin het verzoek aan de directeur om een verslaglegging van het gebruikte geweld door het Interne Bijstandsteam (IBT) te overhandigen dan wel te doen opmaken en toe te sturen naar de beroepscommissie. Op 24 mei 2018 is vorenbedoelde verslaglegging ontvangen door de beroepscommissie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

           

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter

Het beklag betreft het toepassen van buitenproportioneel geweld door het IBT bij klager gedurende het overplaatsen van klager naar een andere afzonderingscel (KA-2017-000033).

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van klager en de directeur

Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt – kort en zakelijk weergegeven – toegelicht. Het is onbegrijpelijk dat de beklagcommissie overweegt dat niet aannemelijk is geworden dat er buitenproportioneel geweld is toegepast. Het is niet duidelijk hoe de beklagcommissie dat heeft vastgesteld. Er ontbreekt in het dossier een verslaglegging van het IBT. Op basis van de kleurenfoto’s kan aannemelijk worden gemaakt dat het IBT behoorlijk op klager heeft gereageerd of geageerd. Het verzoek is dan ook om een verslaglegging van het incident te overhandigen, zodat beoordeeld kan worden of er proportioneel geweld is toegepast.

Door en namens de directeur is – zakelijk weergegeven – het volgende aangevoerd. Tijdens de overplaatsing ging klager enorm te keer tegen het personeel en tegen de directeur. Klager bezigde behoorlijk wat dreigementen richting verschillende medewerkers. Klager plakte de camera af en toen is besloten klager over te plaatsen. Tijdens het overplaatsen escaleerde de situatie. Klager verzette zich dusdanig dat tegen het IBT is gezegd dat ze hem in zijn cel moesten laten omdat het proberen over te plaatsen nergens toe zou leiden. Er is een melding gedaan door het IBT en dat is voldoende. Er hoeft geen uitgebreid verslag te worden opgemaakt op het moment dat klager zelf zo tekeer gaat. Het IBT heeft gedaan wat van hen mag worden verwacht in zulke situaties. De directeur was aanwezig tijdens het incident en de geweldstoepassing is niet disproportioneel geweest.

3.         De beoordeling

Op basis van het dossier, het verhandelde ter zitting en het na de zitting overhandigde verslagging met betrekking tot het toegepaste geweld door het IBT, stelt de beroepscommissie de navolgende feiten en omstandigheden vast. Klager is op 25 januari 2017 in afzondering geplaatst, wegens verdenking van een mogelijke ontvluchting. Het IBT heeft op 26 januari 2017 getracht klager te verplaatsen naar een andere afzonderingscel, omdat klager de camera in deze afzonderingscel onklaar had gemaakt. Daarbij zijn door klager ernstige bedreigingen geuit richting het personeel en de directeur. Klager dreigde met woorden als “ik zal die rotkop van jou nooit vergeten” en gebruikte het scheldwoord “hoerenzoon”. Klager had een ordemaatregel opgelegd gekregen, zijn gemoedstoestand in aanmerking genomen, inhoudende 14 dagen observatie gedurende dag en nacht door middel van cameratoezicht in zijn verblijfsruimte. Hij had namelijk tijdens zijn verblijf in afzondering te kennen gegeven niet meer te willen eten en drinken. Klager heeft zich op zodanige wijze verzet dat een overplaatsing naar een andere afzonderingscel niet heeft kunnen plaatsvinden. Het IBT is er in geslaagd de camera’s weer zichtbaar te maken. Klager heeft vervolgens de camera’s wederom afgeplakt. Het IBT werd hierom weer ingeschakeld en hebben gepoogd de camera’s weer zichtbaar te maken. Dit ging gepaard met een worsteling tussen het IBT en klager, waarbij klager zich zeer verbaal agressief en dreigend opstelde. Het IBT heeft geprobeerd het geweld zoveel mogelijk te minimaliseren.

Gelet op het bovenstaande is de beroepscommissie van oordeel, hoewel zij begrijpt dat klager het hele gebeuren als zeer ingrijpend heeft ervaren, dat alle omstandigheden in aanmerking genomen, geen disproportioneel geweld is toegepast door het IBT. De omstandigheid dat klager daarbij (enige) pijnklachten heeft ervaren is inherent aan het – niet disproportioneel geachte – toegepaste geweld. Klager heeft zich meermalen onheus en dreigend opgesteld jegens het IBT en weigerde elke medewerking bij de overplaatsing. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie, met verbetering van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M. Soffers, voorzitter,

ing. M.J. Mulders en drs. M.J. Selnick Marzullo, leden, in tegenwoordigheid van mr. A. de Groot, secretaris, op 21 juni 2018.

                 

                       secretaris          voorzitter

Naar boven