Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1605/GB, 24 september 2003, beroep
Uitspraakdatum:24-09-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/1605/GB

Betreft: [klager] datum: 24 september 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 11 juli 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1980], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 juni 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, waarop niet is aangetekend op welk moment deze aan klager is uitgereikt,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de afdeling voor psychologisch onvolwassenen (hierna: jovo) Zuid (huis van bewaring) te Middelburg ongegrondverklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 10 april 2003 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het huis van bewaring (h.v.b.) Torentijd te Middelburg. Op 11 juli 2003 is hij overgeplaatst naar de jovo-afdeling Zuid, van dat h.v.b..

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager wil graag in het h.v.b. voor volwassenen blijven omdat hij daar goed op zijn plaats is. Hij wil zijn baantje in de keuken behouden en zich op zijn gemak voelen in de bajes zonder ruzie. Op de jovo-afdeling zal hij hoogstwaarschijnlijk ruzie krijgen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager bevindt zich in de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar, hetgeen inhoudt dat een jovo-indicatiestelling dient te worden uitgebracht. Klager scoort volgens de indicatiestelling op first offender en de tekortkomingkwetsbaarheid. Dit betekent dat klager volgens de criteria in aanmerking komt voor plaatsing in het jovo-circuit. Klager is geselecteerd voor de jovo te Middelburg omdat hij preventief is ingesloten voor het arrondissementsparketMiddelburg. Klager heeft in zijn bezwaarschrift aangegeven dat hij in het gewone h.v.b. goed op zijn plaats is, een baantje in de keuken heeft gekregen en dat hij enkele jovo-jongens kent met wie hij buiten de inrichting ruzie heeftgehad. Deze argumenten leiden niet tot herziening van de onderhavige selectiebeslissing en plaatsing in het jovo-circuit, dat geen vrijblijvend karakter heeft.

4. De beoordeling
Volgens artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden worden in inrichtingen of afdelingen voor bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst die ouder zijndan 17 jaar en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassenen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen, Ministerie van Justitie, DienstJustitiële Inrichtingen, augustus 2001, kan worden afgeleid dat psychologische onvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Daarbijkomt dat gedetineerden in de leeftijd van 16 tot (indicatief) 24 jaar zich in het algemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in een inrichtingvoor psychologisch onvolwassenen vindt indicatiestelling plaats.

De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden aanhef en onder b, qua leeftijd valt onder de categorie gedetineerden die in eenjovo-inrichting kunnen worden geplaatst. Voorts is uit klagers indicatiestelling gebleken dat hij first offender is en een tekortkoming heeft voor wat betreft kwetsbaarheid en dit maakt dat hij eveneens voldoet aan het tweedecriterium van artikel 16 van de Regeling. Nu het bestaan van die indicatiestelling uit de zich bij de stukken bevindende verzamelstaat blijkt, doch enige onderbouwing voor die indicatiestelling in de stukken ontbreekt, terwijlklager bezwaar heeft tegen de plaatsing in het jovo-circuit, is de beslissing waarvan beroep onvoldoende met redenen omkleed.
Het beroep zal mitsdien gegrond worden verklaard. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Deberoepscommissie acht geen termen aanwezig voor toekenning van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 24 september 2003

secretaris voorzitter

Naar boven