Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1369/GA, 18 september 2003, beroep
Uitspraakdatum:18-09-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1369/GA

betreft: [klager] datum: 18 september 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 18 juni 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[klager], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 13 juni 2003 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Overijssel, locatie Zwolle, te Zwolle,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 1 september 2003, gehouden in de locatie Zwolle, zijn gehoord klager en de heer [...], unit-directeur.
Nadien heeft de directeur nog schriftelijke informatie verstrekt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het feit dat klager na een verblijf van drie weken in het Pieter Baan Centrum (PBC), zijn baan als afdelingsreiniger niet terugkreeg.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Hij heeft beroep ingesteld omdat hij zich door de uitspraak van de beklagrechter voor leugenaar gezet voelt. Hem was wel degelijktoegezegd dat hij weer reiniger kon worden na terugkeer uit het PBC. Dit is later ten onrechte ontkend. Inmiddels is hij opgegeven voor de cursus ‘uitvoerend schoonmaakwerk’ die over twee weken begint. Destijds was gesteld dat wiede cursus volgt, reiniger wordt, om zo de nodige praktische ervaring op te doen. Ook dit lijkt nu weer te worden teruggedraaid.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Zekerheidshalve heeft hij nogmaals nagevraagd of klager enige toezegging is gedaan. Dit bleek niet het geval. Ook overigens wordter bij het personeel op aangedrongen om nimmer enige belofte te doen die niet kan worden waargemaakt. De beslissing over de vraag wie afdelingsreiniger wordt, neemt het afdelingshoofd, na het personeel daarover te hebben gehoord.
De bewuste cursus is bedoeld voor ná de detentie. Het volgen ervan biedt geen garantie op het krijgen van het baantje van reiniger; dit laatste is met name afhankelijk van het aantal gegadigden.

In de naderhand verstrekte schriftelijke informatie meldt de directeur dat klager inmiddels is afgewezen voor deelname aan de cursus die start op 18 september 2003, aangezien hij op de wachtlijst staat voor de p.i. te Zutphen,waarheen hij ieder moment kan worden overgeplaatst.

3. De beoordeling
De beroepscommissie acht het op grond van de afgelegde verklaringen niet uitgesloten dat klager de indruk heeft gekregen dat het baantje van afdelingsreiniger voor hem na zijn terugkeer in de inrichting zou worden gereserveerd. Nietvan belang is wie van inrichtingszijde die indruk bij hem heeft gewekt, waardoor klager een te hooggespannen verwachting heeft gekregen. Deze onjuiste interpretatie betekent overigens zeker niet dat klager als leugenaar wordtgezien.
Desalniettemin komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de beslissing om klager na terugkeer in de inrichting niet weer de baan van reiniger te geven, gelet op de daaraan ten grondslag liggende redenen, niet als onredelijk ofonbillijk kan worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en A.J. Dost, leden, in tegenwoordigheid van mr. F.H.L. Cusell-te Gussinklo, secretaris, op 18 september 2003

secretaris voorzitter

Naar boven