Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/3279/GB, 18 juni 2018, beroep
Uitspraakdatum:19-06-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         17/3279/GB

 

Betreft:            […]      datum: 19 juni 2018

 

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S.G.H. van de Kamp, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 26 september 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de Extra Zorgvoorziening (EZV) van de locatie Roermond afgewezen.

 

2.         De feiten

Klager is sedert 17 maart 2015 gedetineerd. Hij verbleef ten tijde van de bestreden beslissing in de EZV van de penitentiaire inrichting (p.i.) Groot Alphen. Op 7 februari 2018 is klager geplaatst in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Scheveningen. Op 28 februari 2018 is klager geplaatst in de gevangenis van de p.i. Vught, waar hij momenteel verblijft.

 

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager ontvangt in de p.i. Groot Alphen geen bezoek van zijn familie, vrienden of bekenden. Hij is ver buiten de regio van herkomst gedetineerd. Klagers moeder is ernstig ziek. Klager zou niet welkom zijn in de locatie Roermond vanwege zijn gedrag tijdens zijn verblijf aldaar in november en december 2016. Klager overtreedt echter geen regels en houdt zich aan aanwijzingen van het personeel. De informatie is bovendien verouderd. Klager is inmiddels afgestraft, dus zijn gedrag zou opnieuw moeten worden beoordeeld

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Klager is in verband met de orde en de rust in de inrichting in december 2016 uit de locatie Roermond geplaatst. De directie van de locatie Roermond heeft aangegeven dat klager nog steeds niet welkom is. Er is navraag gedaan of de p.i. Sittard een optie zou zijn, maar dit wilde noch de inrichting noch klager zelf. Klagers bezoekproblematiek weegt niet zwaarder dan de orde en rust in de inrichting. Als klagers moeder inderdaad niet tot reizen in staat is, kan klager een verzoek tot omgekeerd bezoek indienen. Bij afgestrafte gedetineerden staat het vestigingsadres centraal bij de beslissing tot plaatsing van de gedetineerde. In dit geval maken bijzondere omstandigheden die beslissing echter anders.

 

4.         De beoordeling

4.1.      Klager heeft verzocht om overgeplaatst te worden naar (de EZV van) de locatie Roermond, omdat hij daar bezoek kan ontvangen van onder meer zijn zieke moeder.

4.2.      Ingevolge artikel 25, zevende lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden worden gedetineerden die tot een gevangenisstraf zijn veroordeeld, in een gevangenis in het arrondissement van vestiging geplaatst (voor klager is dit het arrondissement Limburg). Indien in het arrondissement van vestiging geen gevangenis is aangewezen of geen plaats in een gevangenis in het desbetreffende arrondissement beschikbaar is, wordt de gedetineerde in een gevangenis in een aanpalend arrondissement geplaatst.

4.3.      Uit de stukken komt naar voren dat klagers gedrag en houding tijdens een eerder verblijf in de locatie Roermond zodanig was dat de directie klagers terugkeer onwenselijk acht. De beslissing klager niet naar de EZV van de locatie Roermond over te plaatsen is daarom niet onredelijk of onbillijk.

4.4.      De p.i. Groot Alphen bevindt zich echter niet in het arrondissement van klagers vestiging en ook niet in een aanpalend arrondissement. Uit het selectieadvies blijkt dat klager tijdens zijn verblijf in de p.i. Groot Alphen – in tegenstelling tot tijdens zijn verblijf in andere inrichtingen – slechts bezoek kreeg van zijn advocaat en een vrijwilliger van Gevangenenzorg Nederland. In een dergelijke situatie mag van de selectiefunctionaris worden verwacht dat deze onderzoekt welke inrichtingen dichterbij klagers vestigingsadres in aanmerking komen voor diens plaatsing, ook al heeft klager zelf niet elk van deze inrichtingen expliciet in zijn verzoek benoemd.

4.5.      Uit het verweer blijkt dat wel is onderzocht of klager in de p.i. Sittard geplaatst kon worden, maar van enig ander onderzoek is niet gebleken. Klager verblijft thans echter – conform zijn voorkeur, zo blijkt uit de plaatsingsbeslissing d.d. 23 februari 2018 – in de gevangenis van de p.i. Vught. Deze inrichting is gelegen in een aanpalend arrondissement. Kennelijk bestond geen bezwaar tegen klagers plaatsing in de p.i. Vught. Deze inrichting beschikt ook over een EZV. Weliswaar was de situatie ten tijde van de bestreden beslissing mogelijk anders dan ten tijde van klagers plaatsing in de p.i. Vught, maar uit de stukken blijkt niet dat ten tijde van de bestreden beslissing enig onderzoek is verricht naar de mogelijkheid klager in de p.i. Vught te plaatsen. Daarom is de beroepscommissie nu, anders dan in RSJ 27 maart 2018, 17/1829/GB, van oordeel dat het beroep gegrond verklaard moet worden.

4.6.      Nu klager inmiddels in een inrichting van zijn voorkeur verblijft en de beslissing tot afwijzing van klagers verzoek tot plaatsing in de EZV van de locatie Roermond niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt, zal de beroepscommissie de selectiefunctionaris niet opdragen een nieuwe beslissing te nemen en ziet zij ook geen aanleiding aan klager een tegemoetkoming toe te kennen.

 

 

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van

P. de Vries, secretaris, op 19 juni 2018.

 

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

Naar boven