Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2979/GA, 30 juli 2017, beroep
Uitspraakdatum:30-07-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          17/2979/GA

betreft: [klager]            datum: 30 juli 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van13 juli 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Almere, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag (AB-2017-000324) betreft de tandheelkundige zorg die aan klager is verleend. De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van klager en de directeur

Zowel klager als de directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep toegelicht.

3.         De beoordeling

Artikel 28 van de Penitentiaire maatregel (verder: Pm) voorziet in het beroep tegen medisch handelen van de inrichtingsarts en andere hulpverleners die door de inrichtingsarts bij de zorg aan gedetineerden zijn betrokken. De beroepscommissie verstaat onder andere hulpverleners onder anderen de tandarts. Artikel 29 en 30 geven de te volgen procedure aan.

In het verleden heeft de beroepscommissie verschillend geoordeeld over de situatie dat iemand op grond van de Pbw beklag indient bij de beklagcommissie over medisch handelen, zonder dat klager voorafgaande aan het beroepschrift de Medisch Adviseur bij het Ministerie van Justitie schriftelijk heeft verzocht te bemiddelen, zoals voorgeschreven in artikel 29, eerste lid, van de Pm.

In RSJ 23 juni 2015 (15/575/GA) bijvoorbeeld heeft de beroepscommissie overwogen dat sprake is van een beslissing die is voorbehouden aan de inrichtingsarts. Tegen een dergelijke beslissing staat geen beklag open en de beroepscommissie oordeelde dat de beklagcommissie zich op goede gronden onbevoegd heeft verklaard om op deze klacht te beslissen.

In RSJ 3 september 2015 (15/562/GA) daarentegen heeft de beroepscommissie overwogen dat geen sprake is van een beslissing van de directeur als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw waartegen beklag openstaat en geoordeeld dat de beklagcommissie klager derhalve terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard in zijn beklag.

De beroepscommissie onderkent dat sprake is van divergerende jurisprudentie en biedt in deze uitspraak duidelijkheid.

De beroepscommissie is van oordeel dat de beklagcommissie zich in dit soort gevallen onbevoegd moet verklaren om van het beklag kennis te nemen. Nu de beklagrechter zich in deze zaak ten onrechte (impliciet) bevoegd heeft verklaard van het beklag kennis te nemen en klager daarin vervolgens niet-ontvankelijk heeft verklaard, zal de uitspraak van de beklagrechter worden vernietigd.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, bepaalt dat de beklagrechter onbevoegd is van het beklag kennis te nemen en bepaalt dat de stukken in handen van het Hoofd van de medische dienst van de p.i. Almere worden gesteld ter verdere behandeling. Indien de voorbemiddeling door het Hoofd van de medische dienst niet slaagt, stuurt deze de medische klacht door naar de Medisch Adviseur van het Ministerie van Justitie.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, J.G.A. van den Brand en J. Schagen, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 30 juli 2017

           

            secretaris         voorzitter

Naar boven