Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 18/0840/SGA, 2 mei 2018, schorsing
Uitspraakdatum:02-05-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          : 18/840/SGA

Betreft : [verzoeker]    datum: 2 mei 2018

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van […], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichting Dordrecht.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde p.i., inhoudende de oplegging van een disciplinaire straf van opsluiting in een strafcel gedurende tien dagen, ingaand op 28 april 2018 om 15.15 uur en eindigend op 8 mei 2018 om 15.15 uur wegens betrokkenheid bij een vechtpartij met een medegedetineerde.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van de ontvangst door de Commissie van Toezicht van het klaagschrift van 30 mei 2018 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 30 april 2018.

1.         De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Verzoeker heeft aangegeven dat hij uit zelfverdediging heeft gehandeld.

Uit de inlichtingen van de directeur volgt dat verzoeker op 28 april 2018 betrokken was bij een vechtpartij met een medegedetineerde, waarbij ernstig fysiek geweld is toegepast, waaronder het gebruik van meerdere slagwapens. Zowel verzoeker als de medegedetineerde zijn daarbij gewond geraakt. Verzoeker heeft erkend met een wokpan te hebben geslagen. In het verslag is opgenomen dat verzoeker zwaaide met de pan in de richting van de medegedetineerde, die daarbij achteruitliep en slagen afweerde, waarop verzoeker de wokpan in de richting van de medegedetineerde gooide. Daarna trapte verzoeker de ander onderuit en kwam deze met zijn hoofd op de vloer terecht.

Hierop is verzoeker door personeel weggetrokken.

De voorzitter overweegt, voorlopig oordelend, dat verzoeker betrokken was bij een vechtpartij, dat hij tegenover de directeur geen uitleg heeft gegeven over de reden van de confrontatie en dat de waargenomen gevechtshandelingen van verzoeker naar hun aard niet kunnen worden beschouwd als noodzakelijk ter zelfverdediging. Zodoende heeft de directeur in redelijkheid een disciplinaire straf kunnen opleggen.

Met betrekking tot de aard en hoogte van de opgelegde straf overweegt de voorzitter dat ingevolge de landelijk geldende Sanctiekaart 2016 voor toepassen van geweld tegen medegedetineerden een disciplinaire straf van maximaal zeven dagen opsluiting in een strafcel kan worden opgelegd. De directeur is daarvan in een voor verzoeker ongunstige zin afgeweken door hem een disciplinaire straf van tien dagen opsluiting in een strafcel op te leggen. De directeur mag weliswaar in een voor de gedetineerde ongunstige zin van de Sanctiekaart afwijken, maar dit dient hij dan wel te motiveren. De voorzitter is voorlopig van oordeel dat deze motivering in de beslissing alsmede in het verweer van de directeur ontbreekt.  Zodoende zijn termen aanwezig voor toewijzing van het verzoek.

2.         De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur met onmiddellijke ingang tot het moment dat de beklagcommissie op het onderliggende beklag zal hebben beslist.

Aldus gedaan door mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. J. Warntjes, secretaris, op 2 mei 2018.

 

                       secretaris          voorzitter

 

Naar boven