Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 01/1792/GB, 12 december 2001, beroep
Uitspraakdatum:12-12-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 01/1792/GB

Betreft: [klager] datum: 12 december 2001

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (PBW) heeft kennis genomen van een op 28 september 2001 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1968], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 september 2001 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem niet over te plaatsen naar een beperkt beveiligde inrichting ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 12 maart 1997 gedetineerd. Hij verbleef sedert 7 mei 1998 in de halfopen inrichting (h.o.i.) Bankenbosch te Veenhuizen. Op 2 juli 1998 is hij niet teruggekeerd van een regimair verlof en hij heeft zich tot 12maart 2000 onttrokken aan de detentie. Op 13 maart 2000 is hij geplaatst in de locatie Schutterswei te Alkmaar, een huis van bewaring. Op 13 juni 2000 is hij geplaatst in de gevangenis Alphen a/d Rijn te Alphen a/d Rijn, waar eenregime van algehele gemeenschap geldt.

2.2. Klager ondergaat gevangenisstraffen van respectievelijk 22 maanden, 18 maanden, 2 weken, 2 maanden, 6 maanden, 1 maand en 2 maanden. De tenuitvoerlegging van deze straffen is aangevangen op 19 juli 1997. De v.i.-datum viel op15 juli 2001. Aansluitend dient hij eventueel subsidiaire hechtenis van in totaal 525 dagen, in totaal 21 dagen gijzeling op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en 75 dagen vervangendehechtenis ingevolge een schadevergoedingsmaatregel te ondergaan.

3. De beoordeling
Artikel 72, eerste lid, PBW stelt beroep open tegen de afwijzing van een verzoek tot overplaatsing als bedoeld in artikel 18 PBW. De beroepscommissie kent als vaste lijn in de jurisprudentie dat slechts sprake is van een verzoek alshier bedoeld als de gedetineerde en/of diens raadsman zich rechtstreeks tot de selectiefunctionaris wendt met een verzoek tot overplaatsing. Een in het selectieadvies van de inrichting omschreven verzoek van de gedetineerde kan nietals zodanig gelden.
De wet stelt geen bezwaar en beroep open tegen een beslissing tot niet-plaatsing van een gedetineerde in een bepaalde inrichting, als deze beslissing niet genomen is op een verzoek als bedoeld in artikel 18 PBW.
De afwijzende beslissing van de selectiefunctionaris op een in het selectieadvies van de inrichting omschreven verzoek van een gedetineerde tot overplaatsing is, nu de wet hiertegen geen bezwaar en beroep openstelt, een niet voorbezwaar en beroep vatbare beslissing. De bestreden beslissing dient derhalve te worden vernietigd en klager zal alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn bezwaar.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de bestreden beslissing en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn bezwaar.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 12 december 2001.

secretaris voorzitter

Naar boven