Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 18/0330/GA, 8 mei 2018, beroep
Uitspraakdatum:08-05-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          18/0330/GA

betreft: [klager]            datum: 8 mei 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. H. Sytema namens […], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 januari 2018 genomen beslissing van de directeur van het Penitentiair Psychiatrisch Centrum van de penitentiaire inrichting Vught, inhoudende dat klager wordt verplicht tot het ondergaan van een onvrijwillige geneeskundige behandeling als bedoeld in artikel 46d, aanhef en onder, van de Pbw voor de duur van drie maanden, alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De beoordeling

Op grond van artikel 73, tweede lid, van de Pbw moet het beroepschrift worden ingediend uiterlijk op de zevende dag na die waarop de betrokkene kennis heeft gekregen van de beslissing waartegen hij beroep instelt. Een na afloop van deze termijn ingediend beroepschrift is niettemin ontvankelijk, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de gedetineerde in verzuim is geweest.

De bestreden beslissing is op 25 januari 2018 om 11:00 uur aan klager uitgereikt. Het door H. Sytema ingediende beroepschrift dateert van 13 februari 2018 en is op diezelfde dag op het secretariaat van de Raad ontvangen. Niet is gebleken van omstandigheden op grond waarvan de termijnoverschrijding verschoonbaar zou zijn.

Klager heeft, gelet op het vorenstaande, niet tijdig beroep ingesteld.

2.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van M.G. Bikker, secretaris, op 8 mei 2018

 

            secretaris         voorzitter

Naar boven