Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-472, 29 mei 2018, beroep
Uitspraakdatum:29-05-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         R-472

Betreft:            […]      datum: 29 mei 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 24 mei 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 29 mei 2018 te melden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad ongegrond verklaard.

2.         De feiten

Op 26 maart 2018 is klager opgeroepen zich op 29 mei 2018 te melden in de p.i. Lelystad voor het ondergaan van twintig dagen gevangenisstraf. Op 24 mei 2018 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op diezelfde dag ongegrond is verklaard. In het kader van de onderhavige beroepsprocedure is uitstel verleend tot 4 juni 2018.

3.         De standpunten

3.1.      Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klagers werkgever heeft nog geen andere chauffeur kunnen vinden ter vervanging van klager. Klager draait momenteel dubbele diensten. Hij wenst zijn straf uit te zitten in de vakantieperiode (vanaf 11 juni 2018), omdat het bedrijf dan vier weken gesloten is. Anders wordt hij ontslagen. Klagers gratieverzoek ligt al lange tijd, de beslissing wordt snel verwacht. De ex-man van klagers vriendin zorgt niet voor de kinderen op de dagen dat ze aan zijn zorg zijn toevertrouwd. Hierover is al contact geweest met Veilig Thuis. De kinderen hebben het moeilijk. Alle betrokken instanties geven aan dat het goed is om nog eenmaal uitstel te vragen.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager is sinds 19 augustus 2016 bekend met het feit dat hij onherroepelijk is veroordeeld. Hij is al op 28 december 2017 voor het eerst opgeroepen en heeft dus voldoende tijd gehad maatregelen te treffen voor wat betreft zijn werk. Aan klager is al tweemaal uitstel verleend.

4.         De beoordeling

4.1.      De p.i. Lelystad is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2.      Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van beperkte gemeenschap worden geplaatst.

4.3.      Zoals door de selectiefunctionaris is aangevoerd, zijn de omstandigheden dat klager sinds 19 augustus 2016 bekend is met de gevangenisstraf en hij al enige tijd geleden, op 28 december 2017, is opgeroepen voor het ondergaan van die gevangenisstraf in beginsel redengevend voor de afwijzing van klagers verzoek om uitstel. Dit is hem al tweemaal verleend en hij heeft dus de tijd gehad om maatregelen te treffen om de gevolgen van zijn detentie te ondervangen.

4.4.      Klager verzoekt (de facto) echter slechts om uitstel van één week. Hij heeft concreet onderbouwd dat het ondergaan van zijn gevangenisstraf in de periode vanaf 11 juni 2018 hem geen problemen oplevert met zijn werkgever, omdat het bedrijf dan gesloten is. Dit komt de beroepscommissie niet onaannemelijk voor en dit wordt ook niet betwist. Niet valt in te zien waarom de noodzaak tot tenuitvoerlegging van de (geringe) gevangenisstraf die klager dient te ondergaan van zodanige aard zou zijn dat uitstel met één week in de gegeven omstandigheden op enigerlei wijze af zou doen aan die noodzaak.

4.5.      Gelet op het voorgaande moet de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van P. de Vries, secretaris, op 29 mei 2018.

 

            secretaris         voorzitter

 

 

Naar boven