Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/4141/GB, 24 mei 2018, beroep
Uitspraakdatum:24-05-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer:         17/4141/GB

Betreft:            […]      datum: 24 mei 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.J.H.M. de Crom, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 1 december 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) in de regio Den Haag afgewezen.

2.         De feiten

Klager is sedert 1 juni 2017 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de locatie Roermond.

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is verdachte in een moordzaak met veel media-aandacht. Gelet op zijn jonge leeftijd en de ernst van de zaak, trekt detentie een zware wissel op hem. Klagers familie en vriendin wonen in Griekenland. Alleen klagers broer woont in Nederland, in Den Haag. Hij werkt fulltime, terwijl klager alleen op woensdagen en vrijdagen bezoek kan ontvangen. Hij kan wel iets regelen met zijn werk, maar geen gehele dag vrij vragen. Als gevolg hiervan blijft klager verstoken van bezoek.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Klager is conform het regionale plaatsingsbeginsel geplaatst in een inrichting in het arrondissement van vervolging (artikel 24, eerste lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden). Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden op grond waarvan zou moeten worden afgeweken van dit beginsel. Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie. De capacititeitsdruk in de regio Den Haag is hoog. Overplaatsing zou de rechtsgang belemmeren.

4.         De beoordeling

4.1.      De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek afgewezen omdat klager in het arrondissement van vervolging (dan wel in de directe omgeving daarvan) gedetineerd dient te zijn. Uit het selectieadvies d.d. 22 november 2017 blijkt echter dat het Openbaar Ministerie geen bezwaar heeft tegen overplaatsing van klager naar een h.v.b. in de regio Den Haag. Zoals de beroepscommissie eerder heeft overwogen (RSJ 21 december 2017, 17/1902/GB), dienen in een dergelijk geval de persoonlijke belangen van klager zwaarder te wegen dan het door de selectiefunctionaris in zijn beslissing bedoelde algemene logistieke belang, te weten dat een voorlopig gehechte bij voorkeur wordt geplaatst in een inrichting in het arrondissement van vervolging. Uit het selectieadvies blijkt bovendien dat klager al sinds de aanvang van zijn detentie (1 juni 2017) verstoken is van bezoek. Zulks is van geheel andere orde dan de ‘aan detentie nu eenmaal inherente bezoekproblematiek’ waaraan de selectiefunctionaris refereert.

4.2.      Gelet op het voorgaande is de beroepscommissie van oordeel dat de bestreden beslissing dient te worden vernietigd. De algemene notie van capaciteitsdruk in de regio De Haag doet hieraan niet af, nu dit niet nader is onderbouwd. Klager zou ten minste op een wachtlijst geplaatst kunnen worden. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit  mr. J.W. Wabeke, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. A.T. Bol, leden, in tegenwoordigheid van

P. de Vries, secretaris, op 24 mei 2018.

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

Naar boven