Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/3907/GA, 11 juni 2018, beroep
Uitspraakdatum:11-06-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          17/3907/GA

betreft: [klager]            datum: 11 juni 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 9 november 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij de Locatie Roermond, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 mei 2018, gehouden in de penitentiaire (p.i.) Vught, is klager gehoord. De directeur heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen. Als toehoorder was ter zitting aanwezig de heer mr. dr. J. de Lange, lid van de afdeling Rechtspraak van de Raad voor de strafrechtstoepassing en jeugdbescherming.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:           

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter

Het beklag betreft de levering van de versproducten door de winkel, waarvan het gewicht afwijkt van het gewicht op de bestellijst en de prijzen van de versproducten wekelijks wijzigen (R-2017-000295).

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.         De standpunten van klager en de directeur

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Uit de datum van de klacht kan opgemaakt worden dat de klacht betrekking heeft op de levering van die week. Daarnaast is het probleem structureel. Het betreft dus niet een enkele datum. Meerdere gedetineerden hebben last van de leveringsproblemen.  De problemen spelen al sinds augustus 2017. Dat er regelmatig overleg is, doet daar niets aan af. Overleg met personeel heeft niet tot enig gewenst resultaat geleid en de directeur schuift het probleem van zich af. Het gaat klager om het principe dat meerdere gedetineerden de dupe zijn. Het duurde lang voordat er iets aan gedaan werd. In de Bonjo -krant staat altijd dat er geen beklag tegen ingesteld kan worden, maar waar moeten gedetineerden dan heen met hun klachten? Daarom zit hij hier nu. Indien je klaagt over een levering dan dien je al je bestelde en geleverde producten in te leveren. Het krediet wordt echter niet geretourneerd. Daarnaast kan men niet over de wel goed geleverde boodschappen beschikken. Het gewicht van groente en vlees wijkt altijd af van het gewicht op de verpakking. Klager checkte dit gewicht met zijn eigen weegschaal. Bij de versproducten is inderdaad op de bestellijst aangegeven dat het gaat om dagprijzen. Het klopt dat de plus/ minus gewichten van het fruit aangevuld worden in de p.i.  Bij producten die verpakt worden gebeurt dat niet en het gewicht van vlees wijkt vaak ruim af van dat wat de verpakking vermeldt en niet een klein beetje. Klager houdt bij het wegen rekening met het gewicht van de verpakking. Na een lange opstartperiode is de laatste tijd de winkel wel goed op orde. Ter compensatie organiseerde de inrichting op enig moment een badmintontoernooi waarbij frikandellen geserveerd werden. De directeur heeft zijn zorgplicht geschonden.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep als volgt toegelicht. De winkel doet niet aan oplichting. De prijswijziging is conform de afspraak. De versproducten betreffen dagprijzen. De winkel houdt zich aan landelijke afspraken. De gewichten zijn plus/minus gewichten en kunnen altijd een kleine afwijking vertonen. Bij fruit probeert de p.i. het gewicht wanneer dit minder is aan te vullen. Bij sommige producten, zoals broccoli, is dat niet mogelijk vanwege de verpakking.

 

3.         De beoordeling

De beroepscommissie merkt op dat bekend is dat er rondom het landelijke winkelsysteem In-made veel problemen zijn (geweest). Op grond van artikel 44, vijfde lid van de Pbw draagt de directeur de zorg voor regels omtrent de aankoop door gedetineerden van andere gebruiksartikelen dan die door de directeur ter beschikking worden gesteld. Hierover kunnen nadere regels worden opgenomen in de huisregels. Uit de rechtspraak van de beroepscommissie blijkt dat de directeur er zorg voor dient te dragen dat leveringen vanuit de inrichtingswinkel op adequate wijze door zijn personeel worden uitgevoerd.

Uit de uitspraak van de beroepscommissie RSJ, 26 maart 2018, 17/2842/GA volgt verder dat de zorgplicht van de directeur ook met betrekking tot het landelijk systeem zo ver draagt dat over het niet of niet goed uitvoeren van leveringen vanuit de landelijke winkel kan worden geklaagd, zoals bedoeld in artikel 60, eerste lid van de Pbw. Klager zal dan ook alsnog ontvangen worden in zijn beklag.

De beroepscommissie is van oordeel dat onder adequaat leveren wordt verstaan het leveren conform de bestellijst, prijslijst en andere gestelde voorwaarden. Klager beklaagt zich ten eerste over het gewicht van het vlees en ten tweede over de wisselende prijzen van versproducten. Met betrekking tot het gewicht van de vleesproducten, geldt dat het volgens de bestellijst gaat om plus/minus gewichten. De afwijkingen die klager volgens eigen zeggen heeft vastgesteld na weging op zijn weegschaal heeft hij niet voldoende onderbouwd. Voor wat betreft de prijs van versproducten geldt dat in de prijslijst het voorbehoud van dagprijzen is gemaakt. Daarmee is duidelijk kenbaar gemaakt dat de prijs die betaald moet worden kan afwijken van de prijs die gold op het moment van bestellen.

Gelet op voorgaande zal de beroepscommissie de uitspraak van de beklagrechter vernietigen, klager alsnog ontvankelijk verklaren in zijn beklag, maar het beklag ongegrond verklaren.

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. R.S.T. van Rossem-Broos en mr. M.J. Stolwerk, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.G. Dekker, secretaris, op 11 juni 2018

 

 

 

           

 

            secretaris         voorzitter

Naar boven