Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2231/GA, 28 mei 2018, beroep
Uitspraakdatum:28-05-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          17/2231/GA

 

betreft: [klager]            datum: 28 mei 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van de directeur van Justitieel Complex Zaanstad, gericht tegen een uitspraak van 5 juli 2017 van de beklagcommissie bij Justitieel Complex Zaanstad, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van de tegemoetkoming

De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 30,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende een ordemaatregel van zeven dagen afzondering in een afzonderingscel met toepassing van cameratoezicht, wegens de verdenking van invoer van contrabande, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven (ZS-JH-2017-214).

2.         De standpunten van de directeur en klager

De directeur heeft zijn beroep als volgt toegelicht.

Hij erkent dat niet voldaan is aan de formele vereisten nu geen arts is geraadpleegd voor de oplegging van het cameratoezicht, maar stelt zich op het standpunt dat er geen termen aanwezig zijn voor het toekennen van een tegemoetkoming, nu de beslissing op redelijke en billijke gronden is genomen.

Tevens stelt de directeur dat de schriftelijke uitspraak een andere motivering bevat dan de mondelinge uitspraak ter zitting. Ter zitting is het beklag enkel gegrond verklaard omdat er geen arts is geraadpleegd voorafgaand aan de beslissing tot oplegging van het cameratoezicht. De overwegingen ten aanzien van de noodzakelijkheid van de opgelegde ordemaatregel zijn hieraan pas toegevoegd in de schriftelijke uitspraak.

Klager heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op het beroep van de directeur.

3.         De beoordeling

De beroepscommissie overweegt als volgt.

Uit het verslag kan worden opgemaakt dat tijdens bezoek aan klager contrabande is overgedragen en dat hij daarna zijn rechterhand naar zijn mond bracht. Bij visitatie is een bolletje hasj van 2,6 gram in zijn mond aangetroffen. Vervolgens is klager retour gegaan naar zijn afdeling. Het voorval heeft zich voorgedaan om 15.42 uur. Vervolgens is bewaardersarrest toegepast, op grond waarvan  klager om 16.15 uur zonder (extra) toezicht is ingesloten in zijn eigen cel. Daarna is klager om 18.00 uur een ordemaatregel opgelegd en onder cameratoezicht geplaatst.

Naar het oordeel van de beroepscommissie is het zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk dat klager, na het aantreffen van het bolletje hasj in zijn mond, eerst geruime tijd zonder extra toezicht op eigen cel te hebben verbleven, de ordemaatregel is opgelegd. Aan de beslissing kleeft dan ook een motiveringsgebrek en de oplegging van de maatregel moet als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt.

Bovendien kleeft aan de beslissing tot de toepassing van het cameratoezicht een formeel gebrek, nu geen arts is geraadpleegd alvorens hiertoe is besloten ex artikel 24a, tweede lid, van de Pbw.

Gelet op vorenstaande in onderling verband bezien, zal het beroep ongegrond worden verklaard en de beslissing van de beklagcommissie, die op juiste gronden tot haar oordeel is gekomen, worden bevestigd.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Smeijers, secretaris, op 28 mei 2018.

       

 

                       secretaris          voorzitter

 

Naar boven