Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2504/GA, 14 mei 2018, beroep
Uitspraakdatum:14-05-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          17/2504/GA

 

betreft: […]      datum: 14 mei 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van 27 juli 2017, ingediend door mr. R. Schreudering, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 13 juli 2017 van de beklagcommissie bij de p.i. Lelystad, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van penitentiaire inrichtingen (p.i.) Lelystad in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van de tegemoetkoming

De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 25,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de vermissing van flessen parfum, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven (PL-2017-259).

2.         De standpunten van klager en de directeur

Door en namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming van € 25,= is ontoereikend; er dient een hoger bedrag te worden toegekend en de schade die klager heeft geleden is, in tegenstelling tot het oordeel van de beklagcommissie op dit punt, eenvoudig vast te stellen.

De directeur heeft zijn standpunt in beroep kenbaar gemaakt, inhoudend dat klager de hoogte van de volgens hem geleden schade begroot op € 2.500,= maar dit niet heeft onderbouwd met bonnen; evenmin beschikt men in de p.i. over expertise ten behoeve van het vaststellen van de schade.

3.         De beoordeling

In de procedure bij de beklagcommissie is door klager gesteld en door de directeur niet weersproken dat het om grote flessen parfum ging van dure merken, zoals Paco Rabanne, Chanel, Hugo Boss, Marco Polo. De waarde schat klager op € 2.500,= totaal. Door klager zijn geen aankoopbonnen overgelegd. Van algemene bekendheid is dat dergelijke flessen een waarde van minimaal € 25,= per stuk vertegenwoordigen. Nu de beklagcommissie heeft vastgesteld dat de vermissing in totaal 14 flessen parfum betrof, stelt de beroepscommissie de tegemoetkoming vast op 14 maal € 25,=, derhalve € 350,=, en verwijst zij klager voor het verkrijgen van een integrale schadevergoeding naar de burgerlijke rechter.

De beroepscommissie kan zich derhalve niet verenigen met de toegekende tegemoetkoming en zal het beroep in zoverre gegrond verklaren.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 350,=. 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. N. Jorg en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. A. de Groot, secretaris, op 14 mei 2018.

                   

            secretaris         voorzitter

 

Naar boven