Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 18/0832/SGA, 9 mei 2018, schorsing
Uitspraakdatum:09-05-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          : 18/832/SGA

Betreft : [verzoeker]    datum: 9 mei 2018

 

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

 

[…], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie De Schie.

 

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van een

(verdere) tenuitvoerlegging van de weigering van de directeur van voornoemde locatie om  antwoord te geven op een vraag van verzoeker om uitleg van de door de directeur gehanteerde definitie van het begrip ‘draadloze verbinding’.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 30 april 2018 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 30 april 2018.

 

1.         De beoordeling

De voorzitter overweegt dat verzoeker niet gebaat is bij een enkele beslissing tot schorsing, omdat dit niet kan leiden tot de door verzoeker gewenste situatie, namelijk een duidelijk antwoord van de directeur op zijn vraag. Daarvoor zou tevens nodig zijn een beslissing als bedoeld in artikel 68, derde lid, van de Pbw. Die bevoegdheid komt de voorzitter in het kader van de schorsingsprocedure niet toe. Gelet op het vorenstaande concludeert de voorzitter dat de aard van de bestreden beslissing zich niet leent voor schorsing.

De voorzitter komt derhalve aan een verdere beoordeling van de beslissing niet toe.

Om die reden zal het verzoek worden afgewezen.

De voorzitter merkt het volgende op:

Dit schorsingsverzoek van verzoeker hangt samen met de afwijzing door de directeur van de p.i. De Schie van het verzoek van verzoeker om een spelcomputer, Arcade X-box, te mogen invoeren.Verzoeker heeft in verband hiermee de afgelopen weken een aantal schorsingsverzoeken ingediend die alle zijn afgewezen (18/633/SGA,  d.d. 4 april 2018, 18/704/SGA d.d. 12 april 2018, 18/749/SGA d.d. 19 april 2018 en 18/831/SGA d.d. 7 mei 2018). De reden van afwijzing van de schorsingsverzoeken is telkenmale dezelfde, namelijk gelijk aan bovenstaande beoordeling. Met het indienen van een schorsingsverzoek naar aanleiding van de weigering van de directeur en de afwijzing van alle daarmee samenhangende verzoeken door de directeur kan verzoeker niet zijn uiteindelijk beoogde doel: toestemming om de Xbox Arcade in deze p.i. in te voeren, bereiken.

De schorsingsprocedure is hiertoe niet geschikt. Verzoeker dient de beslissing van de beklagcommissie van de p.i. De Schie af te wachten. Volgende schorsingsverzoeken van verzoeker over hetzelfde onderwerp zullen dan ook niet meer in behandeling worden genomen en dit zal verzoeker dan schriftelijk worden medegedeeld.

 

2.         De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

 

Aldus gedaan door mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. J. Warntjes, secretaris, op 9 mei 2018.

 

 

 

 

                       secretaris          voorzitter

 

Naar boven