Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2836/GA, 30 april 2018, beroep
Uitspraakdatum:30-04-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          17/2836/GA

 

betreft: [klager]            datum: 30 april 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. J.P.R. Broers, namens […], verder te noemen klager,gericht tegen een uitspraak van 21 augustus 2017 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Groot Alphen te Alphen aan den Rijn, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. J.P.R. Broers om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van de tegemoetkoming

De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 10,= toegekend vanwege de (formele) gegrondverklaring van klagers beklag betreffende een disciplinaire straf van veertien dagen opsluiting in een strafcel, wegens bezit van contrabande, het niet opvolgen van opdrachten van het personeel en het uiten van fysieke agressie jegens personeel, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven (VU-2017-449).

2.         De standpunten van klager en de directeur

Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering omdat klager op grond van de richtlijnen van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) een hogere tegemoetkoming behoort te krijgen. Op basis van de richtlijnen dient hij een tegemoetkoming van € 47,= te ontvangen.

De directeur heeft zijn standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

3.         De beoordeling

De beroepscommissie kan zich niet verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Door de beroepscommissie is ter bevordering van de rechtsgelijkheid een aantal standaardbedragen voor tegemoetkomingen vastgesteld. Voor gevallen als de onderhavige schrijven die als vuistregel een bedrag van € 10,= per dag voor, waarvan onder omstandigheden kan worden afgeweken. Volgens deze ‘standaardbedragen tegemoetkoming 2018’ zoals gepubliceerd op de website van de RSJ, pleegt bij een formele gegrondverklaring in beginsel één derde van het bedrag te worden toegekend dat zou worden toegekend bij een materiële gegrondverklaring. In dit geval is er geen reden om van dit uitgangspunt af te wijken. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een hogere tegemoetkoming vaststellen, namelijk € 47,=.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 47,=.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van

 

mr. R. Smeijers, secretaris, op 30 april 2018.

 

 

 

 

 

 

           

 

 

                    secretaris                                                                voorzitter

 

Naar boven