Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/3024/GA, 30 april 2018, beroep
Uitspraakdatum:30-04-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          17/3024/GA

betreft: [klager]            datum: 30 april 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. M.M.J.P. Penners, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 4 september 2017 van de beklagcommissie bij de locatie Sittard, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag betreft de beslissing van de directeur om klager uit te sluiten als lid van de gedetineerdencommissie (Gedeco) (G-2017-000327).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van klager en de directeur

Door en namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.

De uitsluiting van de Gedeco is gelegen in een overtreding op 16 juni 2017, waarvoor klager reeds is gestraft. De uitsluiting vormt feitelijk een tweede bestraffing voor hetzelfde feit. Aanvullend is hij van mening dat de uitsluiting is gebaseerd op het feit dat hij wordt beschouwd als een verbaal sterke en hierdoor lastige gedetineerde.

De directeur heeft in beroep volhard in het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt.

3.         De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Voor zover door en namens klager is aangevoerd dat er in de onderhavige zaak sprake zou zijn van een dubbele bestraffing, overweegt de beroepscommissie dat daarvan in dit geval geen sprake is. Het ontslag als lid van de Gedeco is geen (disciplinaire) straf, doch - in dit geval - een gevolg van de omstandigheid dat aan klager een disciplinaire straf is opgelegd. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van

mr. R. Smeijers, secretaris, op 30 april 2018.

 

           

                   secretaris  voorzitter

 

Naar boven