Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/3127/GA, 30 april 2018, beroep
Uitspraakdatum:30-04-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          17/3127/GA

betreft: [klager]            datum: 30 april 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. W.E.R. Geurts, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 7 september 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Almere, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van de beklagen en de uitspraak van de beklagrechter

De beklagen betreffen de overplaatsing van afdeling B naar afdeling H, een extra zorg afdeling, waardoor klager zijn baan als afdelingsreiniger kwijt is geraakt (AB-2017-414 en AB-2017-418).

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklagen op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van klager en de directeur

Namens klager is het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.

De overplaatsing naar een andere afdeling betreft wel een beklagwaardige beslissing, nu sprake is van een individuele beslissing. Hierdoor heeft klager minder vrijheden, nu hij op de nieuwe afdeling niet meer werkzaam is als afdelingsreiniger. De beslissing tot overplaatsing is onvoldoende zorgvuldig genomen.

De directeur heeft zijn standpunt in beroep als volgt toegelicht.

Klager heeft sinds zijn binnenkomst kenbaar gemaakt overgeplaatst te willen worden naar de p.i. Nieuwegein. Hij verbleef sinds zijn binnenkomst op de ISD-inkomstenafdeling, afdeling B. In afwachting van de beslissing van de selectiefunctionaris op het overplaatsingsverzoek, is hij geplaatst op afdeling H, zodat op afdeling B andere inkomsten geplaatst konden worden. Afdeling H is geen extra zorg afdeling, maar een normale ISD-afdeling. Klager weigerde deze interne overplaatsing, waarna hem een ordemaatregel is opgelegd die beëindigd zou worden als hij mee zou werken aan de overplaatsing. Bij een interne overplaatsing geldt dat een baan als afdelingsreiniger niet wordt meegenomen naar de nieuwe afdeling.

3.         De beoordeling

De beroepscommissie overweegt dat de beslissing van de directeur om klager over te plaatsen naar een andere afdeling, een hem betreffende door de directeur genomen beslissing is die op grond van artikel 60 van de Pbw beklagwaardig is. De uitspraak van de beklagrechter zal derhalve worden vernietigd en klager zal alsnog worden ontvangen in zijn beklagen.

Op grond van artikel 16, eerste lid, van de Pbw bepaalt de directeur de wijze van onderbrenging van de gedetineerden die zijn geplaatst in de inrichting of afdeling met het beheer waarvan hij is belast. Klager verbleef op de afdeling B: een ISD-inkomstenafdeling. De directeur heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de p.i. Nieuwegein ondersteund. In afwachting van klagers overplaatsing naar de p.i. Nieuwegein, heeft de directeur beslist tot interne overplaatsing van klager naar afdeling H, een normale ISD-afdeling. Daarmee ontstaat ruimte om nieuwe gedetineerden op afdeling B, de ISD-inkomstenafdeling, te laten instromen.

De beroepscommissie acht de beslissing van de directeur om klager intern over te plaatsen, tegen de achtergrond van het vorenstaande, niet onredelijk of onbillijk. Dat klager zijn baan als afdelingsreiniger op afdeling B verloor is inherent aan de interne overplaatsing en kan evenmin als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Klagers beklagen zullen dan ook ongegrond worden verklaard.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklagen, maar verklaart deze beklagen ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Smeijers, secretaris, op 30 april 2018.

 

 

            secretaris         voorzitter

 

Naar boven