Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1367/GB, 10 september 2003, beroep
Uitspraakdatum:10-09-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/1367/GB

Betreft: [klager] datum: 10 september 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 19 juni 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1980], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 juni 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de afdeling voor psychologisch onvolwassen Zwaag, hierna te noemen jovo-h.v.b. Zwaag, te Zwaag ongegrond verklaard.

2.1. De feiten
Klager is sedert 5 april 2003 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. Alphen aan den Rijn. Op 1 juli 2003 is hij overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. Zwaag.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager begrijpt niet waarom hij voor een jovo-h.v.b. geselecteerd is. Hij is 23 jaar oud en wil niet tussen de pubers zijn straf uitzitten. Daarmee hadden ze moeten aankomen toen klager 18 jaar oud was. Hij is een rustige jongen enheeft al meerdere gevangenisstraffen achter de rug. In een jovo-h.v.b. komt hij niet tot rust. Hij is niet verslaafd aan medicatie of aan drugs en heeft alleen maar wat problemen met alcohol gehad. Als hij op de v.b.a. van hetjovo-h.v.b. te Vught zou worden geplaatst, is dat voor zijn bezoek gewoon niet te doen. Om die reden ziet hij af van een verzoek tot plaatsing op een v.b.a., want dan is het nog moeilijker dan het nu al is. In de laatste maanden vanzijn detentie zou hij wel op een v.b.a. geplaatst willen worden. Klager prefereert plaatsing in Noord-Holland en denkt daarbij aan de locatie Zuyder Bos. Klagers advocaat is het met hem eens dat een jovo-h.v.b. niet meer echt ietsis voor klager, gelet op alles wat hij heeft meegemaakt. Klager heeft geen zin om van hot naar her geslingerd te worden en prefereert rustig zijn straf uit te zitten in een inrichting in de regio Noord-Holland.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is op basis van de jovo-indicatiestelling geselecteerd voor het jovo-h.v.b. Zwaag. Uit de indicatiestelling blijkt dat klager een tekortkoming vertoont voor wat betreft het onderdeel opleiding/cursus.

4. De beoordeling
Volgens artikel 16 van de regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden worden in inrichtingen of afdelingen voor bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst die ouder zijn
dan 17 jaar en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassenen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen, Ministerie van Justitie, DienstJustitiële Inrichtingen, augustus 2001, kan worden afgeleid dat psychologische onvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aanvaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling.
Daarbij komt dat gedetineerden in de leeftijd van 16 tot (indicatief) 24 jaar zich in het algemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden.
Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in een inrichting voor psychologisch onvolwassenen vindt indicatiestelling plaats.

De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden aanhef en onder b., qua leeftijd valt onder de categorie gedetineerden die in eenjovo-inrichting kunnen worden geplaatst.
Voorts is uit klagers indicatiestelling gebleken dat hij een tekortkoming heeft voor wat betreft opleiding/cursus. Nu enige onderbouwing voor die indicatiestelling in de stukken ontbreekt, terwijl klager, die meermalen gedetineerdis geweest binnen het volwassenencircuit, gemotiveerd bezwaar heeft tegen de plaatsing in het jovo-circuit, is de beslissing waarvan beroep onvoldoende met redenen omkleed.
Het beroep zal mitsdien gegrond worden verklaard. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor toekenning van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden
beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 10 september 2003

secretaris voorzitter

Naar boven