Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1371/GA, 10 september 2003, beroep
Uitspraakdatum:10-09-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1371/GA

betreft: [klager] datum: 10 september 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 18 juni 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 2 juni 2003 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Midden Holland, locatie Alphen aan den Rijn, te Alphen aan den Rijn, voorzover deze de vaststelling van eentegemoetkoming betreft,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft een tegemoetkoming van € 7,50 voor elke dag die klager in afzondering in de eigen verblijfsruimte heeft doorgebracht, te rekenen vanaf 18 mei 2003, vastgesteld vanwege de gegrondverklaring van klagers klacht,op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De secretaris van de beklagcommissie heeft het secretariaat van de Raad per faxbericht d.d. 7 augustus 2003 medegedeeld dat in de uitspraak sprake is van een kennelijke typefout. In plaats van: ‘De voorzitter van de beklagcommissiebepaalt ......doorgebracht, te rekenen vanaf 15 mei 2003’ dient te worden gelezen: ‘De voorzitter van de beklagcommissie bepaalt .... doorgebracht, te rekenen vanaf 18 mei 2003’. Klager zal door de secretaris van de beklagcommissie vandeze kennelijke typefout in kennis worden gesteld.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering omdat daarin het eventueel gemiste loon niet is meegenomen. Het is niet zo dat klager € 7,50 per dag niet genoeg vindt, maar hij heeft door hun slechte wilniet kunnen werken en vindt dat dat op zijn minst ook vergoed moet worden. Klager heeft een heel zware tijd achter de rug, waarin hij niet eens naar de bibliotheek kon gaan, zodat hij nog wat te lezen had terwijl hij achter de deurzat. Ook kon hij niet naar de kerk gaan. Hij is heel slecht behandeld. Toen klager op een dag op het belletje drukte om iets te vragen, zei een bewaarder tegen zijn collega’s dat ze hem maar moesten laten wachten. Stel dat klagereen hartstilstand zou hebben gehad dan zou hij gewoon dood gegaan zijn in zijn cel. Klager werd gepest en heeft daar getuigen van.

De directeur heeft, hoewel hem daarom is verzocht, zijn standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
Indien de rechtsgevolgen van een vernietigde beslissing niet meer ongedaan te maken zijn, kan in daarvoor in aanmerking komende gevallen een tegemoetkoming worden vastgesteld voor het door betrokkene ondervonden ongemak. Alsmaatstaf daarvoor kunnen dienen het eventueel gederfde loon en de gemiste faciliteiten.
De tegemoetkoming is niet bedoeld als schadevergoeding, voor het verkrijgen waarvan andere wegen openstaan. Zo kan klager ingevolge de circulaire van 13 augustus 1993, kenmerk 383893/93/DJ, een verzoek om schadevergoeding richtenaan de directeur van de desbetreffende inrichting, terwijl hij zich ook kan wenden tot de civiele rechter.
De beroepscommissie komt tot het oordeel dat nu er in de uitspraak van de beklagcommissie een foutieve datum is vermeld de toegekende tegemoetkoming onjuist is.
Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een tegemoetkoming met betrekking tot de periode 18 mei 2003 tot en met 29 mei 2003 vaststellen, namelijk € 90,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 90,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 10 september 2003

secretaris voorzitter

Naar boven