Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1044/GBC, 4 september 2003, beroep
Uitspraakdatum:04-09-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/1044/GBC (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 4 september 2003

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

[...], verder klager te noemen, heeft beroep ingesteld tegen een op 14 april 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris tot het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem teplaatsen in de beperkt beveiligde inrichting Westlinge te Heerhugowaard.
Bij uitspraak van 25 juli 2003 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard. Zij heeft daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing zal bepalen of enige tegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierdelid, juncto artikel 68, zevende lid, Pbw aan klager geboden is.

De selectiefunctionaris heeft op 7 augustus 2003 bericht dat per die datum een nieuwe selectiebeslissing is genomen. Klager is alsnog geselecteerd voor de zeer beperkt beveiligde inrichting Westlinge te Heerhugowaard en hij zal daarop 20 augustus 2003 geplaatst worden. Voor het toekennen van een eventuele tegemoetkoming doet de selectiefunctionaris de suggestie klager een extra regimair verlof toe te staan op 16 en 17 augustus 2003.

In een op 8 augustus 2003 op het secretariaat van de Raad ontvangen brief met bijlagen, geeft klager een overzicht van het objectief vast te stellen nadeel dat hij als gevolg van de bestreden beslissing van de selectiefunctionarisheeft geleden. Dit nadeel bestaat uit 28 nachten gemist verlof en 1697, 73 euro aan gemiste arbeid- en weekendvergoeding, gerekend vanaf april tot 8 augustus 2003. De niet objectief bepaalbare schade als verminderde mogelijkhedentot reïntegratie en studiemogelijkheden en het zwaardere regime, laat klager verder buiten beschouwing. Het kost klager veel moeite zijn studie te financiëren, hij heeft de kosten hiervoor de afgelopen jaren geheel zelf gedragen,zonder enige tegemoetkoming van de inrichtingen.

Beoordeling
Klager is op 8 april 2003 in de beperkt beveiligde inrichting Westlinge geplaatst. Naar aanleiding van de uitspraak van de beroepscommissie van 25 juli 2003 is klager op 7 augustus 2003 geherselecteerd voor de zeer beperktbeveiligde inrichting Westlinge. De overplaatsing is op 20 augustus 2003 gerealiseerd. Klager heeft van 8 april 2003 tot 20 augustus 2003 in een beperkt beveiligde inrichting verbleven, terwijl hij in een zeer beperkt beveiligdeinrichting had moeten verblijven. Nu de rechtsgevolgen hiervan niet meer ongedaan zijn te maken, zal de beroepscommissie klager na te noemen geldelijke tegemoetkoming toekennen.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 300,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 4 september 2003

secretaris voorzitter

Naar boven