Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1098/GB, 3 september 2003, beroep
Uitspraakdatum:03-09-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/1098/GB

Betreft: [klager] datum: 3 september 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 19 mei 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1982], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 mei 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is, bijgestaan door zijn raadsman mr. T. Ponte, op 25 juli 2003 door een lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis met beperkte gemeenschap voor psychologisch onvolwassenen (jovo) Nieuw Vosseveld te Vught ongegrondverklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 20 november 2002 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring (h.v.b.) jovo te Zwolle. Op 20 maart 2003 is hij overgeplaatst naar de gevangenis jovo Nieuw Vosseveld te Vught, waar een regime vanalgehele gemeenschap geldt.
Naar aanleiding van een herselectievoorstel is klager bij beslissing van 18 april 2003 geherselecteerd voor de gevangenis met beperkte gemeenschap voor psychologisch onvolwassenen (jovo) Nieuw Vosseveld te Vught

2.2. Klager ondergaat een gevangenisstraf van 24 maanden met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 19 maart 2003. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 12 juli 2004.

3. De standpunten
3.1. Door klagers raadsman is -zakelijk weergegeven- het volgende aangevoerd.
Gedurende klagers verblijf in de p.i. Almelo is al gebleken dat klager niet jovo geschikt is.
Voorts is de reden van plaatsing in Vught nergens terug te vinden. Klagers moeder woont in Hengelo. Klager wil graag in die regio geplaatst worden.
De overplaatsing is gebaseerd op gedragsrapportage. Klagers mentor heeft voorgesteld klager een agressietraining te laten volgen, maar dit verzoek is afgewezen.

Klager heeft ter zitting een brief met daarin de gronden van zijn beroep overgelegd, welke als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd.
Daaraan heeft hij nog toegevoegd dat er in de diverse beslissingen allerlei tegenstrijdigheden zitten. Zijn moeder heeft hem wegens haar ziekte in de periode van drieëneenhalve maand dat hij inmiddels in Vught verblijft niet eenmaalkunnen bezoeken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Uit de door de inrichting aangeleverde informatie is gebleken dat klager volgens de criteria in aanmerking komt voor plaatsing in een normaal beveiligde inrichting met een regime van beperkte gemeenschap en een jovo-bestemming.
In de nadere toelichting naar aanleiding van het door klager ingediende beroep heeft de selectiefunctionaris -zakelijk weergegeven- nog het volgende aangevoerd. Klager, die op basis van de jovo-indicatiestelling in het jovo-circuitgeplaatst is, is aanvankelijk geselecteerd voor een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap. Gelet op zijn gedrag is thans verblijf in een gevangenis met een regime van beperkte gemeenschap geïndiceerd. Omdat eendergelijke jovo-gevangenis nog niet is aangewezen, is hij geplaatst in een jovo-h.v.b. te Vught.

4. De beoordeling
4.1. De beroepscommissie merkt allereerst op dat blijkens de stukken het door klager ingediende bezwaarschrift tegen de beslissing van de selectiefunctionaris van 9 december 2002, waarbij hij is geselecteerd voor het jovo-circuitongegrond is verklaard. Nu klager tegen deze ongegrondverklaring klaarblijkelijk niet in beroep is gekomen, is deze beslissing onherroepelijk geworden.

4.2. De selectiefunctionaris heeft klager bij de selectiebeslissing van 18 april 2003 geselecteerd voor ‘P.I. Nieuw Vosseveld te Vught (gevangenis beperkte gemeenschap jovo)’ met de motivering zoals onder 3.2 weergegeven.
De meest recente bestemmingsaanwijzing van 3 maart 2003, kenmerk 5214111/03/DJI, voor de penitentiaire inrichting Vught kent niet een dergelijke door de selectiefunctionaris als gevangenis jovo aangeduide afdeling of inrichting, meteen regime van beperkte gemeenschap. De selectiebeslissing is derhalve niet in overeenstemming met de geldende bestemmingsaanwijzing. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal wordenopgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak.

4.3. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 3 september 2003

secretaris voorzitter

Naar boven