Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1368/GB, 29 augustus 2003, beroep
Uitspraakdatum:29-08-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/1368/GB

Betreft: [klager] datum: 29 augustus 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 20 juni 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1980], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 juni 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) voor psychologisch onvolwassenen (een jovo-inrichting) Almere-Binnen te Almereongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 25 april 2003 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Alphen a/d Rijn. Vanuit dit h.v.b. is hij geherselecteerd voor het h.v.b. Almere-Binnen. Deze overplaatsing was ten tijde vanhet instellen van het beroep nog niet gerealiseerd.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager is in Alphen a/d Rijn onder behandeling van een psycholoog. De behandeling is zeer succesvol. Klager heeft zijn plek gevonden, kan goed overweg met zijn medegedetineerden en heeft een goede band met de bewakers. Het is vanbelang dat klager in een vertrouwde omgeving zit.
Op 29 juli 2003 is de uitspraak in klagers zaak. Naar verwachting zal de straf gelijk zijn aan het voorarrest.
De mensen van wie klager houdt kunnen in Alphen a/d Rijn op bezoek komen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is op grond van een indicatiestelling geselecteerd voor het jovo-circuit, vanwege een tekortkoming voor wat betreft opleiding/cursus. Bij het nemen van de selectiebeslissing was de selectiefunctionaris niets bekend over eenbehandeling door een psycholoog. Naar aanleiding van de thans bekende informatie van klagers behandelend psycholoog mag klager door zijn psychische problematiek kwetsbaar geacht worden. Een en ander zou ook kunnen pleiten voorplaatsing in het jovo-circuit.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Volgens artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden worden in inrichtingen of afdelingen voor bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst dieouder zijn dan 17 jaar en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassenen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen, Ministerie van Justitie,Dienst Justitiële Inrichtingen, augustus 2001, kan worden afgeleid dat psychologische onvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling.Daarbij komt dat gedetineerden in de leeftijd van 16 tot (indicatief) 24 jaar zich in het algemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in eeninrichting voor psychologisch onvolwassenen vindt indicatiestelling plaats.

4.3. De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden aanhef en onder b, qua leeftijd valt onder de categorie gedetineerden die ineen jovo-inrichting worden geplaatst. Voorts is uit klagers indicatiestelling gebleken dat hij een tekortkoming heeft voor wat betreft opleiding/cursus en dit maakt dat hij eveneens voldoet aan het tweede criterium van artikel 16van de Regeling.

4.4. Blijkens de zich bij de stukken bevindende verklaring d.d. 20 juni 2003 van de inrichtingspsycholoog heeft klager wekelijks gesprekken met de inrichtingspsycholoog, in welke gesprekken klager zich gemotiveerd toont om aanzijn psychische problematiek te werken. Daarnaast heeft klager laagfrequent contact met de inrichtingspsychiater. Uit de stukken blijkt niet dat de selectiefunctionaris bij zijn beslissing om klager over te plaatsen naar eenjovo-inrichting op enig moment de hiervoor bedoelde psycholoog en/of psychiater heeft geconsulteerd.

4.5. Nu klager bezwaar heeft tegen plaatsing in het jovo-circuit en noch zijn behandelend psycholoog noch de inrichtingspsychiater met wie klager laagfrequent contact heeft over deze plaatsing is gehoord, is de beslissing waarvanberoep onvoldoende met redenen omkleed. Het beroep zal mitsdien gegrond worden verklaard. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van vierweken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor toekenning van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van vier weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. J.S. Holthuis, secretaris, op 29 augustus 2003

secretaris voorzitter

Naar boven