Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2953/GB, 2 mei 2018, beroep
Uitspraakdatum:02-05-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         17/2953/GB

Betreft:            [Klager]           datum: 2 mei 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. Y.H.G. van der Hut, namens

 

[…], verder te noemen klager,

 

gericht tegen een op 31 augustus 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

 

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

 

Klager is, bijgestaan door zijn raadsvrouw, mr. Y.H.G. van der Hut, op 9 januari 2018 door een lid van de Raad gehoord. Van hetgeen ter zitting naar voren is gebracht is een verslag opgemaakt, dat aan partijen is verzonden.

 

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de locatie Zwaag te Hoorn ongegrond verklaard.

 

2.         De feiten

Klager is sedert 29 november 2001 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Groot Alphen te Alphen aan den Rijn. Op 25 juli 2017 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Zwaag te Hoorn, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt.

 

3.         De standpunten

3.1.      Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager betwist dat hij ten overstaan van de psychologe bedreigingen jegens de plaatsvervangend vestigingsdirecteur heeft geuit. Bij het gesprek met de psychologe was een senior bewaarder, A., aanwezig, die dit kan bevestigen. Klager kent de psychologe reeds sinds 2006. Zij heeft hem destijds zijn recht op bezoek zonder toezicht ontnomen en heeft altijd iets tegen hem gehad. In 2016, nadat klager naar de p.i. Groot Alphen was overgeplaatst, heeft de psychologe zijn arbeidsongeschiktheidsstatus ingetrokken. Daarvoor wilde zij geen verklaring geven. De discussie omtrent klagers arbeidsongeschiktheidsstatus is inmiddels gestild en het conflict is opgelost. Dat heeft de inrichting erkend. Klager wilde gesprekken met een andere psycholoog, maar dat werd hem niet toegestaan. Hij wilde niet meer één-op-één met de psychologe in gesprek, omdat zij onjuiste uitlatingen over de inhoud van gesprekken met klager heeft gedaan. Om die reden heeft hij verzocht om de aanwezigheid van bewaarder A. als onafhankelijk getuige bij de gesprekken met de psychologe. Klager documenteert hetgeen zich in de inrichting afspeelt ter versterking van zijn rechtspositie in de inrichting en omdat hij een boek schrijft over zijn strafzaak en hetgeen hij heeft meegemaakt. Hij is niet over de mededeling ter zake van de vermeende bedreiging geïnformeerd, noch is hem een rapport aangezegd of een straf of maatregel opgelegd. De brief die bij de directie was binnengekomen waarin klager bedreigingen zou hebben geuit, bleek spoorloos verdwenen toen klager daar om verzocht. Klager betwist bedreigingen te hebben geuit. Zijn mentor, bewaarder A., kan dit bevestigen. Om die reden verzoekt klager inlichtingen bij bewaarder A. in te winnen. Klager heeft inmiddels zijn draai in de locatie Zwaag gevonden, zodat een overplaatsing wat hem betreft niet langer aan de orde is. Wel wenst hij een rectificatie van de misstanden in zijn penitentiair dossier. Het feit dat in zijn penitentiair dossier staat dat hij bedreigingen heeft geuit, kan (in de toekomst) leiden tot afwijzing van aanvragen tot verloven. Voorts ligt zijn strafzaak thans ter herziening bij de Hoge Raad. Hij verzoekt dan ook om toekenning van een tegemoetkoming.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Op 19 juli 2017 heeft de psychologe een rapport opgemaakt met de mededeling dat klager in een gesprek heeft aangegeven in het bezit te zijn van het kenteken van de plaatsvervangend vestigingsdirecteur, alsmede van de geboortedatum van diens dochters, en de plaatsvervangend vestigingsdirecteur een lafbek te vinden. Klager zou alle gebeurtenissen in de inrichting documenteren en voornemens zijn ‘alles in de media te gooien’. Zijn toon daarbij was boos en dreigend en hij maakte indringend oogcontact. De inhoud van deze mededeling weerlegt de stelling van klager dat hij slechts documenteert om zijn rechtspositie in de inrichting te versterken. Het is, gelet op het beroepsgeheim van de psychologe, uitzonderlijk dat zij een dergelijke mededeling heeft gedaan. Het feit dat de directeur klager geen straf of maatregel heeft opgelegd, maakt niet dat klager geen bedreigingen heeft geuit. De directeur heeft daartoe immers een discretionaire bevoegdheid. Daar klager ernstig bedreigende uitlatingen jegens de directeur heeft gedaan en geen vertrouwen in de psychologische dienst heeft, is een onwenselijke situatie ontstaan. De selectiefunctionaris heeft bij de selectie voor plaatsing in de locatie Zwaag rekening gehouden met het feit dat in de locatie Zuyder Bos, waarvoor klager een voorkeur kenbaar had gemaakt, een mededader van klager verblijft. Voorts is rekening gehouden met de beschikbare celcapaciteit en inrichtingen waar klager in het verleden reeds heeft verbleven. Navraag bij de locatie Zwaag leert dat klager niet van bezoek van zijn moeder of anderen is verstoken.

 

4.         De beoordeling

4.1.      Hoewel klager te kennen heeft gegeven dat hij zijn draai in de locatie Zwaag heeft gevonden en dat een overplaatsing wat hem betreft niet langer aan de orde is, zal de beroepscommissie het beroep inhoudelijk beoordelen, nu klager om toekenning van een financiële tegemoetkoming heeft verzocht. 

4.2.      De beroepscommissie stelt vast dat op 19 juli 2017 een mededeling door de psycholoog is gedaan van het feit dat klager in een gesprek zou hebben aangegeven in het bezit te zijn van het kenteken van de (plaatsvervangend vestigings)directeur en van de geboortedatum van diens dochter(s). Voorts zou hij de directeur een lafbek hebben genoemd en hebben aangegeven dat hij alle gebeurtenissen in de inrichting documenteert en voornemens is ‘alles in de media te gooien’, ‘iedereen door de stront te halen’ en ‘van alles een zaak te maken’. Dit is tevens beschreven in het selectieadvies van 20 juli 2017. Blijkens dit selectieadvies heeft de directeur de selectiefunctionaris verzocht klager met enige spoed over te plaatsen, omdat, gelet op het feit dat klager ernstig bedreigende uitlatingen jegens een directielid heeft gedaan en geen vertrouwen in de psychologische dienst heeft, een onwenselijke situatie is ontstaan.

4.3.      Voor zijn beschuldigingen van onjuiste rapportages biedt klager geen enkele onderbouwing. Gelet op voormelde rapportages en gelet op hetgeen klager zelf aanvoert kan op goede gronden worden vastgesteld dat sprake is geweest van een onaanvaardbaar verstoorde verhouding binnen de inrichting, waarmee de grondslag voor de beslissing tot overplaatsing naar het oordeel van de beroepscommissie overtuigend is. De selectiefunctionaris heeft derhalve naar het oordeel van de beroepscommissie in redelijkheid mogen uitgaan van de juistheid van de naar waarheid opgemaakte mededeling van 19 juli 2017 en het selectieadvies van 20 juli 2017. Gelet daarop heeft de selectiefunctionaris klager in redelijkheid op het verzoek van de directeur van de p.i. Groot Alphen kunnen selecteren voor overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zwaag. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan dan ook, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal ongegrond worden verklaard. 

 

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van Y.L.F. Schuren, secretaris, op 2 mei 2018.

 

 

 

 

 

 

 

secretaris                                                        voorzitter

 

Naar boven