Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1591/GV, 22 augustus 2003, beroep
Uitspraakdatum:22-08-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

.

nummer: 03/1591/GV

betreft: [klager] datum: 22 augustus 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 22 juli 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.H.Westendorp, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 juli 2003 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft de periode gedurende welke aan klager ambtshalve strafonderbreking was verleend eenmalig verlengd tot 28 juli 2003.

2. De standpunten
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager kan zich niet verenigen met deze beslissing vanwege de korte termijn waarop hij is opgeroepen om zich te melden voor het ondergaan van de hem in 1996 opgelegde vrijheidsstraf. Hij zal zeker zijn baan verliezen, indien hijzich hiervoor op 28 juli 2003 moet melden. Klager is werkzaam als schoonmaker en, indien hij zijn baan verliest, zal hij in grote financiële problemen geraken. Dit zal ook zijn kinderen, die 20 en 21 jaar oud zijn en studeren,raken. Zij wonen bij klager en zijn financieel afhankelijk van hem. Klager overweegt om voor deze zeer oude straf een gratieverzoek in te dienen.

Namens klager is bij de toelichting onder meer gevoegd het verzoek tot uitstel d.d. 10 maart 2003 van klagers toenmalige raadsman mr. L. van Dijk.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt nader toegelicht. In verband met wachtlijstproblemen is klager ambtshalve strafonderbreking verleend op 8 januari 2003. Per brief d.d. 16 juli 2003 is aan klager op verzoekverlenging verleend tot 28 juli 2003. Er zijn geen redenen gezien om klager langer verlenging te verlenen

3. De beoordeling
Op grond van artikel 72, tweede lid, Pbw heeft de gedetineerde het recht tegen een hem betreffende beslissing aangaande verlof een met redenen omkleed beroepschrift in te dienen bij de beroepscommissie.
Onder gedetineerde wordt in artikel 1, onder e, Pbw verstaan een persoon ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel in een inrichting plaatsvindt.
Klager, wiens strafonderbreking eenmalig is verlengd, waarbij de tenuitvoerlegging van de straf wordt geschorst en die ten tijde van het indienen van zijn beroepschrift niet in detentie verbleef, valt niet onder voornoemdebegripsbepaling. De beroepscommissie is van oordeel dat een redelijke toepassing van de wet met zich brengt dat klager niettemin ontvankelijk is in zijn beroep.

Op grond van artikel 570b, eerste lid, Wetboek van Strafvordering kan de Minister de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf onderbreken op verzoek van de betrokkene of ambtshalve.
De beslissing van de Minister om de periode van strafonderbreking eenmalig te verlengen tot 28 juli 2003 en geen nadere verlenging meer te verlenen, is, gelet op voornoemd artikel 570b, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, nietin strijd met de wet.

De beroepscommissie overweegt dat de Minister door de periode van strafonderbreking op verzoek van klagers toenmalige raadsman in verband met klagers verblijf in het buitenland eenmalig te verlengen tot 28 juli 2003 voldoenderekening heeft gehouden met diens persoonlijke omstandigheden. Derhalve zal het beroep ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.G. Bosch, voorzitter, en mr. J.R. Meijeringh en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 22 augustus 2003

secretaris voorzitter

Naar boven