Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1556/GV, 21 augustus 2003, beroep
Uitspraakdatum:21-08-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1556/GV

betreft: [klager] datum: 21 augustus 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 17 juli 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 7 juli 2003 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht.
Zijn verlof is afgewezen als gevolg van een incident op 30 mei 2003, waarbij klagers celdeur is ontwricht. Hiervoor heeft hij een disciplinaire straf opgelegde gekregen. Hij vindt het onredelijk dat een dergelijk incident thans aanverlening van verlof in de weg staat.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klagers gedrag gaf aanleiding hem intern te verplaatsen, maar ook op deze grote afdeling is zijn gedrag niet ten goede gekeerd. Hij is moeilijk te corrigeren. Zelf vindt hij dat zijn gedrag goed is, maar dat de inrichting hemtegenwerkt. In een van de gesprekken, die hij heeft gehad met de psycholoog van de Waag heeft hij aangegeven zijn antisociale levensstijl weer op te pakken als hij buiten is. Op 30-05-2003 heeft klager zijn celdeur ontwricht. Bij deafhandeling van het opgemaakte rapport hierover vond hij het nodig om bedreigende taal te uiten.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de penitentiaire inrichtingen Midden Holland, locatie Alphen aan den Rijn heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag aangezien klager geen gedragsverbetering heeft laten zien.
De advocaat-generaal bij het ressortparket te ‘s-Gravenhage heeft gelet op het feit dat het delict wat klager heeft begaan als beestachtig wordt gekwalificeerd, niet onverdeeld positief geadviseerd.
De politie Waddinxveen heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen verlofverlening.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van zeven jaar met aftrek, wegens onder meer doodslag, diefstal en diefstal onder verzwarende omstandigheden. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 5 augustus 2004.Aansluitend dient hij eventueel een subsidiaire hechtenis van tien dagen en drie dagen gijzeling op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften te ondergaan.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers eerste verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

De beroepscommissie overweegt dat klager door zijn gedrag in de inrichting het in hem gestelde vertrouwen in hoge mate recent heeft beschaamd. Ook heeft klager aangegeven zijn antisociale levensstijl weer op te pakken. Deberoepscommissie is van oordeel dat voornoemde omstandigheden een forse contra-indicatie vormen voor verlofverlening en dat deze een afwijzing van klagers verlofaanvraag rechtvaardigen. Derhalve is de beslissing van de Minister nietin strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en gelet op de weigeringsgronden zoals bedoeld in artikel 4 onder b., d. en e., van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (d.d. 24 december1998, nr. 733726/98/DJI), evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.G. Bosch, voorzitter, mr. J.R. Meijeringh en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 21 augustus 2003

secretaris voorzitter

Naar boven