Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1255/GA, 15 augustus 2003, beroep
Uitspraakdatum:15-08-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1255/GA

betreft: [klager] datum: 15 augustus 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 5 juni 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 22 mei 2003 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, welke op 28 mei 2003 is verzonden,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de oplegging van een maatregel van plaatsing in een afzonderingscel en de beslissing deze maatregel op de Landelijke Afzonderingsafdeling van de p.i. Vught ten uitvoer te leggen.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als
in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Het beklag is niet gericht tegen een beslissing van de directeur van de p.i. Vught, maar tegen een beslissing van de directeur van hetDetentiecentrum Roermond.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie komt tot het oordeel dat de beklagrechter op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

Het beklag richt zich tegen een beslissing van de directeur van het Detentiecentrum
Roermond. Voor die inrichting geldt de beklag- en beroepsregeling van de Tijdelijke wet
noodcapaciteit drugskoeriers. De beklagrechter van de p.i. Vught is niet bevoegd te
beslissen op een beklag tegen de directeur van het Detentiecentrum Roermond. De
beklagrechter had het beklag echter ter behandeling dienen door te zenden aan de
beklagcommissie bij het Detentiecentrum Roermond. Nu zulks niet is geschied, zal de
beroepscommissie het beklag alsnog ter afdoening in handen stellen van de
beklagcommissie bij het Detentiecentrum Roermond.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verstaat dat op het beklag alsnog beslist wordt door de beklagcommissie verbonden aan het Detentiecentrum Roermond en stelt de stukken met dat doel in handen van die beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris,
Op 15 augustus 2003

secretaris voorzitter

Naar boven