Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1807/GA, 11 april 2018, beroep
Uitspraakdatum:11-04-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          17/1807/GA

betreft: [klager]            datum: 11 april 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[…], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 17 mei 2017 bij de locatie De Schie van de penitentiaire inrichting (p.i.) Rotterdam alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 13 februari 2018, gehouden in het Justitieel Complex Zaanstad, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. J.J. Serrarens, en […], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij locatie De Schie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

           

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag is gericht tegen het niet mogen maken van foto’s met de kinderen toen zij op bezoek kwamen in de kerstperiode in 2016 (S-2017-000011), tegen het niet verkrijgen van dubbele recreatie op dinsdag- en donderdagavond, in tegenstelling tot andere levenslanggestraften (S-2017-000013), tegen het feit dat klager geen drinken mee mag nemen naar de spreekkamer tijdens het advocatenbezoek, waardoor tijdens lange besprekingen niets gedronken kan worden (S-2017-000014), tegen het niet kunnen skypen met zijn familie (S-2017-000033) en tegen het feit dat hij geen computer op zijn cel mag hebben ter bestudering van zijn herzieningsverzoek en studie (S-2017-000034).

De beklagcommissie heeft de beklagen ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.         De standpunten van klager en de directeur

Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.

S-2017-000011:

In elke gevangenis waar klager zat kon hij foto’s maken. Klagers mentor gaf toestemming om foto’s te maken met zijn kinderen. Op het laatste moment hoorde hij dat dat niet mocht. Klager en diens kinderen ondervonden daardoor veel stress. Klager snapt niet waarom dit niet mag. Hij wilde geen camera invoeren, maar wilde naar de bibliotheek, waar je van jezelf een foto kon laten maken door een p.i.w.-er. Bovendien was het eerder al toegezegd. Dat blijkt ook uit een rapportage, waarin dat is opgenomen.

S-2017-000013:

Klager begrijpt niet waarom hij niet extra kan recreëren op dinsdag- en donderdagavond, terwijl andere levenslanggestraften dat wel mogen. Levenslanggestraften krijgen extra recreatie, omdat zij levenslang gestraft zijn. Zo werkte klager in locatie Zuyder Bos bij de p.i. Heerhugowaard in de tuin. Dat kan niet in locatie De Schie. Toen klager net binnen kwam, vroeg hij meteen wat hij voor extra dingen kon doen. In eerste instantie mocht hij niets doen, vanwege zijn status. Na een tijd werd klager wel gevraagd wat hij zou willen doen.

S-2017-000014:

De advocaat van klager mag geen drinken mee naar binnen nemen en er is geen apparaat waar drinken gehaald kan worden. Het bezoek van de advocaat duurt soms wel drie uur. Daardoor zitten zij lang zonder drinken. 

S-2017-000033:

In andere inrichtingen werd het skypen gefaciliteerd. Echter in locatie De Schie niet. Dit terwijl de RSJ in 2016 oordeelde dat de gevangenisdirecteur klager de gelegenheid moet bieden om elke week te skypen met zijn kinderen. Dit is nog steeds niet gebeurd. Dat is stressvol voor klager en diens kinderen. Binnenkort wordt een pilot gestart waarbij gedetineerden gebruik kunnen maken van een laptop met Facetime. Daar wil klager graag aan deelnemen.

S-2017-000034:

Klager wilde een computer op cel ter voorbereiding van zijn rechtszaak en voor een studie.

Er loopt een herzieningszaak en die beslaat ongeveer vijf verhuisdozen. Met een laptop is het makkelijker, want dan kan klagers advocaat het dossier op een cd-rom zetten. Bovendien wil klager Nederlands leren. Daar heeft hij een programma voor op CD-ROM.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.

S-2017-000011:

Met kerst is het mogelijk voor gedetineerden om foto’s van zichzelf te laten maken voor hun familie en niet met hun familie. Die toezegging is klager ook nooit gedaan. Het misverstand komt mogelijk door een spraakverwarring.

S-2017-000013:

De situatie van klager is niet vergelijkbaar met die van de andere twee gedetineerden die dubbele recreatie krijgen. Een krijgt dat in het kader van zijn werkzaamheden als unitreiniger. De ander heeft een persoonlijk detentietraject dat afwijkt van klagers detentietraject. Wel is er bereidheid om te kijken naar wat de mogelijkheden zijn voor klager. In locatie De Schie is er echter geen tuintje. Er is een gesprek geweest waarin de mogelijkheden besproken werden. De bal ligt nu bij klager; hij zal een concreet verzoek moeten doen.

S-2017-000014:

Het is niet toegestaan voor bezoekers om koffie of eten mee te nemen naar binnen. Het is ook niet mogelijk om in de ruimtes waar de gesprekken plaatsvinden machines neer te zetten. Er zijn namelijk geen aansluitpunten. Er moeten dan dus leidingen naartoe getrokken worden.

S-2017-000033:

In de inrichting is het technisch gezien niet mogelijk om te skypen. De pilot die klager noemt, is gestart in een andere inrichting, maar nog niet in deze locatie. Ook hiervoor geldt dat er eerst technische maatregelen genomen moeten worden. Die zijn nog niet genomen. 

S-2017-000034:

Indien klager wil studeren, kan hij een beroep doen op onderwijs. Daar kan hij gebruik maken van een computer. Er kan een verzoek ingediend worden bij de directeur voor het gebruik van een laptop. Dat is echter nog niet gebeurd. Uit de huidige informatie blijkt niet dat een laptop noodzakelijk is.

 

3.         De beoordeling

S-2017-000011:

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard. In het toegezonden rapport leest de beroepscommissie niet dat de mentor erkent dat klager een toezegging is gedaan; er staat slechts dat klager heeft gezegd dat die toezegging is gedaan.

S-2017-000013:

De beroepscommissie merkt op dat zij begrijpt dat een beroep wordt gedaan op het gelijkheidsbeginsel. Het is de beroepscommissie niet gebleken dat de omstandigheden van de medegedetineerden naar wie klager verwijst gelijk zijn aan die van klager. Reeds daarom is niet aannemelijk geworden dat sprake is van een ongelijke behandeling. Het beroep zal in zoverre ongegrond worden verklaard.

S-2017-000014:

Klager en diens raadsvrouw mogen op basis van een algemene regel geen drinken meenemen naar de overlegkamers. Tegen een algemene regel staat geen beklag open, tenzij die regel in strijd is met hogere regelgeving. Dat is hier niet het geval. De beklagcommissie had klager dan ook niet-ontvankelijk moeten verklaren in zijn beklag. De beroepscommissie zal de beslissing van de beklagcommissie in zoverre vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

S-2017-000033:

De beroepscommissie is van oordeel dat de beslissing om klager niet toe te staan Skype te gebruiken niet onredelijk is, nu dat op dit moment in de inrichting technisch niet realiseerbaar is. Het beroep zal in zoverre dan ook ongegrond worden verklaard.

S-2017-000034:

Uit jurisprudentie van de RSJ volgt dat de directeur een inspanningsverplichting heeft om in de daarvoor in aanmerking komende gevallen gedetineerden in staat te stellen zich op de behandeling van hun strafzaak te kunnen voorbereiden. Of een gedetineerde voor een computer in aanmerking komt, wordt bepaald aan de hand van de vraag of de gedetineerde bij het bezit daarvan een gerechtvaardigd belang heeft.

De directeur geeft aan dat klager geen officieel verzoek indiende, terwijl dat wel moet zodat de noodzaak alsnog beoordeeld kan worden. De beroepscommissie is van oordeel dat in ieder geval door het indienen van het beklag het de directeur duidelijk had mogen zijn dat klager gebruik wil maken van een laptop op zijn cel en hem dat (kennelijk door medewerkers op een ander niveau dan de directeur) niet is toegestaan.

Het beroep zal in zoverre gegrond worden verklaard, de beslissing van de beklagcommissie zal worden vernietigd en de directeur zal worden opgedragen om (alsnog) te beslissen op klagers verzoek.

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie

-           Verklaart inzake S-2017-000011 het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie in zoverre, met aanvulling van de gronden.
-           Verklaart inzake S-2017-000013 het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie in zoverre.
-           Vernietigt inzake S-2017-000014 de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.
-           Verklaart inzake S-2017-000033 het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie in zoverre.
-           Verklaart inzake S-2017-000034 het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie in zoverre en draagt de directeur op een nieuwe beslissing te nemen.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. A.T. Bol en ing. M.J. Mulders, leden, in tegenwoordigheid van

mr. A.G. Dekker, secretaris, op 11 april 2018

 

 

           

           

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

Naar boven