Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2572/GA, 6 april 2018, beroep
Uitspraakdatum:06-04-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          17/2572/GA

betreft: [Klager]           datum: 6 april 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van [Klager], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Sittard, waarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de penitentiaire inrichting, locatie Sittard in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De inhoud van de tegemoetkoming

De beklagrechter heeft geen tegemoetkoming toegekend, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het niet steeds ontvangen hebben van de juiste maaltijd, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven (G-2017-000039).

 

2.         De standpunten van klager en de directeur

Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Er is ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend. Hij heeft een dieet op medische indicatie, maar de verstrekking van de maaltijden is beneden peil en vaak niet conform het dieet. Het onderzoek of Sodexo wel goed werk levert is niet door een onafhankelijke instantie uitgevoerd. De lange duur van de procedure zorgt bij klager voor een lichamelijke en psychische belasting.

De directeur heeft geen standpunt omtrent de tegemoetkoming kenbaar gemaakt.

 

3.         De beoordeling

De beroepscommissie kan zich niet verenigen met het achterwege laten van een tegemoetkoming. Hierbij neemt zij in aanmerking dat de directie ter zitting van de beklagrechter heeft erkend dat “het verstrekken van de juiste maaltijden aan klager zo vaak mis gaat.” Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een tegemoetkoming van € 25,= vaststellen.

 

4.         De uitspraak

De beroepsrechter verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 25,=.

 

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, J. van den Brand en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. A. de Groot, secretaris, op 6 april 2018.

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

Naar boven