Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2852/GB, 24 april 2018, beroep
Uitspraakdatum:24-04-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         17/2852/GB

Betreft:            [klaagster]       datum: 24 april 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P.A.J. van Putten, namens […], verder te noemen klaagster, gericht tegen een op 23 augustus 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft klaagsters verzoek tot overplaatsing (in casu terugplaatsing) naar de penitentiaire inrichting (p.i.) Utrecht locatie Nieuwersluis afgewezen.

 

2.         De feiten

2.1.      Klaagster is sedert 11 juli 2016 gedetineerd. Zij verbleef in de p.i. Utrecht locatie Nieuwersluis. Op 19 juli 2017 is zij overgeplaatst naar de locatie Ter Peel te Sevenum.

2.2.      Een schorsingsverzoek tegen deze beslissing is op 20 juli 2017 afgewezen.

 

3.         De standpunten

3.1.      Namens klaagster is het beroep als volgt toegelicht.

Klaagster kan na de bestreden plaatsing in de locatie Ter Peel niet of nauwelijks bezoek ontvangen als gevolg van de reisafstand vanuit de regio Rotterdam. Leeftijd en fysieke toestand van ouders en een oom beletten hen te reizen naar de locatie Ter Peel. Bovendien is het selectieadvies niet met klaagster besproken en daarin staan veel onjuistheden. Het belang van detentiefasering maakt plaatsing in klaagsters eigen regio van belang. Het belang van een jegens klaagster in de p.i. Utrecht locatie Nieuwersluis lopend onderzoek hoeft niet een plaatsing aldaar in de inrichting in de weg te staan.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.

Gezien en vergelijkend de bezoekers die klaagster hebben bezocht in de p.i Utrecht locatie Nieuwersluis en het bezoek in de locatie Ter Peel wordt de stelling van klaagster over de bezoekproblematiek niet onderschreven. Het selectieadvies blijkt inderdaad abusievelijk niet met klaagster te zijn besproken. Dit hield verband met de hierna te noemen argumentatie. Dit abuis biedt echter geen reden om klaagsters wens om te worden (terug)geplaatst in de p.i. Utrecht locatie Nieuwersluis te honoreren. Detentiefasering was op dat moment nog niet aan de orde en dat argument werd door klaagster prematuur aangevoerd. Er liep een onderzoek jegens klaagster, waarbij medegedetineerden en personeel in de p.i. Utrecht locatie Nieuwersluis betrokken waren.

 

4.         De beoordeling

4.1.      In hetgeen door klaagster ter onderbouwing van haar stellingen en in reactie op de selectiefunctionaris is aangevoerd ziet de beroepscommissie geen goede argumentatie. Niet is gebleken dat klaagster geen bezoek heeft kunnen ontvangen. Het gegeven dat het selectieadvies, in verband met de omstandigheden die noopten tot overplaatsing, niet op het juiste moment met klaagster is besproken maakt niet zonder meer de beslissing van de selectiefunctionaris onjuist. Bovendien kan ook uit hetgeen namens klaagster is aangevoerd worden geconstateerd dat er inderdaad sprake was van een onderzoek jegens klaagster en dat personen in de p.i. Utrecht locatie Nieuwersluis – en tot een overplaatsing van klaagster ook in de locatie Ter Peel – daarbij als getuigen betrokken waren.

4.2.      De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

 

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. A.T. Bol, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. Vis-van Alff, secretaris, op 24 april 2018

           

                                                                 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

Naar boven