Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1467/GA, 15 augustus 2003, beroep
Uitspraakdatum:15-08-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1467/GA

betreft: [klager] datum: 15 augustus 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 25 juni 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 16 juni 2003 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Limburg-Zuid, locatie De Geerhorst, te Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag houdt in:
a. het zou veel beter zijn om iedere dag een ei te verstrekken in plaats van kaas en vlees als broodbeleg;
b. afgezien van de bestanddelen vlees en vis zijn de porties veel te groot.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klagers standpunten als vermeld in de uitspraak van de beklagcommissie stemmen absoluut niet overeen met de klachten die klager heeftingediend. Blijkbaar heeft de beklagcommissie niet de moeite genomen om klagers individueel geformuleerde klacht überhaupt te lezen.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 60, eerste lid, Pbw kan een gedetineerde bij de beklagcommissie beklag doen over een hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing. De beroepscommissie is van oordeel dat voor wat betreft zowelonderdeel a. als onderdeel b. van het beklag er geen sprake is van een door of namens de directeur jegens klager genomen beslissing in de zin van artikel 60, eerste lid, Pbw. Klager zal om die reden alsnog niet-ontvankelijk wordenverklaard in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.
Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 15 augustus 2003

secretaris voorzitter

Naar boven