Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/3650/GA, 9 april 2018, beroep
Uitspraakdatum:09-04-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          17/3650/GA

betreft: [Klager]           datum: 9 april 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 6 oktober 2017 van de beklagcommissie bij de locatie Sittard, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 2 maart 2018, gehouden in de penitentiaire inrichting Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. M. Penners, en de heer […], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de locatie Sittard.

 

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

           

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag betreft het feit dat de beschikking tot oplegging van een disciplinaire straf van negen dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, met ingang van 1 september 2017, niet onverwijld aan klager is uitgereikt (G-2017-000406).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.         De standpunten van klager en de directeur

Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Een beschikking tot oplegging van een disciplinaire straf dient binnen 24 uur aan de gedetineerde te worden uitgereikt. De directeur heeft deze termijn bij het uitreiken van de onderhavige disciplinaire straf aan klager overschreden. De termijn mag worden overschreden als er calamiteiten zijn, maar daarvan was in dit geval geen sprake van.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager is naar aanleiding van een te laag kreatininegehalte bij een urinecontrole op 1 september 2017 om 08.00 uur een disciplinaire straf opgelegd. De beschikking tot oplegging van deze straf is op 2 september om 08.20 uur aan klager uitgereikt. Het is niet onredelijk dat de termijn tijdens de drukke werkzaamheden bij het opstarten van het ochtendprogramma met twintig minuten is overschreden.

 

3.         De beoordeling

Op grond van het bepaalde in artikel 58, eerste lid, van de Pbw in verbinding met artikel 57, eerste lid, onder k, van de Pbw, dient een mededeling tot oplegging van een disciplinaire straf onverwijld, schriftelijk en ondertekend aan de gedetineerde te worden uitgereikt. Uitgangspunt daarbij is dat de mededeling binnen 24 uur wordt uitgereikt. Vaststaat dat de disciplinaire straf op 1 september 2017 om 08.00 uur is ingegaan en dat de schriftelijke mededeling tot oplegging daarvan op 2 september 2017 om 08.20 uur aan  klager is uitgereikt, zodat de termijn, zij het met slechts twintig minuten, is overschreden. Het feit dat het in de ochtend druk is met het opstarten van het ochtendprogramma kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet worden aangemerkt als een bijzondere omstandigheid die vorenbedoelde termijnoverschrijding kan rechtvaardigen. Zij zal het beroep derhalve gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog gegrond verklaren. Nu niet is gebleken dat klager enig nadeel van de termijnoverschrijding heeft ondervonden, acht de beroepscommissie geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming aan klager.   

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M. Soffers, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. M.J. Stolwerk, leden, in tegenwoordigheid van Y.L.F. Schuren, secretaris, op 9 april 2018.

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

Naar boven